Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony ZP-21/19 na wykonywanie usług w zakresie całodobowego transportu specjalistycznymi środkami transportu sanitarnego typu „S” dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-053 Kraków, ul. Kronikarza Galla
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 662 31 00 , fax. 12 662 31 05
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie
  ul. Kronikarza Galla 25
  30-053 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 662 31 00, fax. 12 662 31 05
  REGON: 35099510900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozmswkrakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony ZP-21/19 na wykonywanie usług w zakresie całodobowego transportu specjalistycznymi środkami transportu sanitarnego typu „S” dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie wykonywania całodobowego transportu specjalistycznymi środkami transportu sanitarnego typu „S” dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie przez okres 36 miesięcy. 2. Szacunkowa ilość zamówienia w okresie 36 miesięcy została określona w zał. nr 2 do SIWZ i wynosi: a) 700 godzin w granicach miasta Krakowa (stawka za każdą rozpoczętą godzinę) b) ok. 1600 km poza granicami miasta i ok. 100h poza granicami miasta Krakowa (rozliczenie od wyjazdu z bazy do powrotu do bazy; stawka za każdą rozpoczętą godzinę transportu).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a) wpis wykonawcy do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, z którego wynikać będzie, że Wykonawca realizuje usługi w zakresie przedmiotu zamówienia tj. transportu sanitarnego;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji): 1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy formularz ofertowy, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Wypełniony i zaakceptowany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy opis przedmiotu zamówienia - stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Oświadczenia wymienione w Rozdziale VI pkt. 1 – 4 SIWZ sporządzone według wzorów stanowiących załączniki nr 3 oraz 3A do SIWZ. 4 Zobowiązanie innego podmiotu w formie pisemnej w oryginale, jeśli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp 5. Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. 6. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach