Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2.600.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy Annopol oraz spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań

Gmina Annopol ogłasza przetarg

 • Adres: 23-235 Annopol, Rynek 1
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 15 8613063 , fax. 15 8613061
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Annopol
  Rynek 1 1
  23-235 Annopol, woj. lubelskie
  tel. 15 8613063, fax. 15 8613061
  REGON: 83040962000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.annopol.eurzad.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2.600.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy Annopol oraz spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest udzielenie i uruchomienie kredytu długoterminowego w wysokości 2.600.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego gminy Annopol oraz spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań. Do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamawiający dołącza następujące opracowania i dokumenty: Uchwała RIO z dnia 05.08.2014 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez gminę Annopol - zał. nr 4 Aktualna uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r. - zał. nr 5 Aktualna uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (wraz z prognozą kwoty długu) - zał. nr 6 Pozostałe dokumenty niezbędne do przygotowania oferty tj. Sprawozdanie o stanie należności (Rb-N) za rok 2013 i II kwartał 2014 r. Sprawozdanie o stanie zobowiązań (Rb-Z) za rok 2013 i II kwartał 2014 r. Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie (Rb-NDS) za rok 2013 i II kwartał 2014 r. Sprawozdanie o dochodach (Rb-27s) za 2013 rok i II kwartał 2014 r. Sprawozdanie o wydatkach (Rb-28s) za 2013 rok i II kwartał 2014 r. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Annopol na rok 2014 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej gminy Annopol na 2014 rok Opinia RIO o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2014 rok Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Annopol w 2013r. znajdują się na stronie internetowej gminy Annopol w BIP. Inne dokumenty niezbędne do przygotowania oferty udostępniane będą w siedzibie Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://umannopol.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach