Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony : NA WYKONANIE REMONTÓW JEZDNI EMULSJĄ ASFALTOWĄ I GRYSEM W ULICACH MIASTA SKIERNIEWICE.

Urząd Miasta Skierniewice ogłasza przetarg

 • Adres: 96-100 Skierniewice, ul. Rynek 1
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 046 8345100 , fax. 046 8345151
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Skierniewice
  ul. Rynek 1 1
  96-100 Skierniewice, woj. łódzkie
  tel. 046 8345100, fax. 046 8345151
  REGON: 00052430600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.skierniewice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony : NA WYKONANIE REMONTÓW JEZDNI EMULSJĄ ASFALTOWĄ I GRYSEM W ULICACH MIASTA SKIERNIEWICE.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie remontów jezdni emulsją asfaltową i grysem w ulicach miasta Skierniewice. Wielkość zamówienia będzie uzależniona od potrzeb Zamawiającego lecz powierzchnia remontowanych nawierzchni nie może przekroczyć 4 000,00m 2. Zakres robót remontowych obejmuje w szczególności: 1.Oznakowanie miejsca robót zgodnie z zasadami oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym, 2.Oczyszczenie remontowanej powierzchni z zanieczyszczeń obcych typu: piasek, oleje, smary, odpadki organiczne itp., 3.Pokrycie emulsją asfaltową remontowanej powierzchni, 4.Posypanie remontowanej powierzchni grysem bazaltowym frakcji od 2mm do 5mm, 5.Oznakowanie odcinka ulicy na okres pielęgnacji remontu i pozostawania luźnego grysu poprzez ustawienie znaków A-28 sypki żwir z tabliczką na długości m, 6.Pielęgnacja remontowanego miejsca poprzez sukcesywne uzupełnianie grysu do osiągnięcia stabilności, 7.Zebranie i usunięcie nadmiaru grysu, oczyszczenie otoczenia miejsca remontu. 8.Usunięcie oznakowania ostrzegawczego. Uwaga! Tam, gdzie w opracowaniu zostały wskazane normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań RÓWNOWAŻNYCH. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Dopuszcza się innych producentów materiałów budowlanych, niż podani w opracowaniu, pod warunkiem zagwarantowania RÓWNORZĘDNYCH parametrów technicznych i technologicznych oraz zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi oraz w porozumieniu z projektantem. 3 Zamówienie stanowi jedno zadanie inwestycyjne. Zamawiający nie dopuszcza podziału zamówienia na części.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.um.skierniewice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach