Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na usługę polegającą na wyświetlaniu niekomercyjnych materiałów filmowych podczas imprezy pod nazwą Międzynarodowy Festiwal Światła SKYWAY 11 z użyciem sprzętu multimedialnego oraz nagłośnienia

Toruńska Agenda Kulturalna ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Pod Krzywą Wieżą 1
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 621 03 33 , fax. 56 651 02 37
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Toruńska Agenda Kulturalna
  ul. Pod Krzywą Wieżą 1 1
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 621 03 33, fax. 56 651 02 37
  REGON: 34048888600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: miejska instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na usługę polegającą na wyświetlaniu niekomercyjnych materiałów filmowych podczas imprezy pod nazwą Międzynarodowy Festiwal Światła SKYWAY 11 z użyciem sprzętu multimedialnego oraz nagłośnienia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegającą na wyświetlaniu niekomercyjnych materiałów filmowych podczas imprezy pod nazwą SKYWAY 11 za pomocą sprzętu wykonawcy. Usługa obejmuje również zapewnienie sprzętu multimedialnego, nagłośnienia oraz wież projekcyjnych i innych konstrukcji niezbędnych do realizacji zamówienia. Na przedmiot zamówienia składają się następujące elementy: Wyświetlanie projekcji z użyciem projektorów, budowa wież projekcyjnych i konstrukcji oraz nagłośnienie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 920000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.tak.torun.pl/zamowienia-publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach