Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na usługę kompleksowego serwisowania Tomografu Komputerowego Bright Speed Elite

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ogłasza przetarg

 • Adres: 82-300 Elbląg, Komeńskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 55 239 44 01, 55 239 44 95, , fax. 55 239 45 77
 • Data zamieszczenia: 2019-02-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
  Komeńskiego 35
  82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 55 239 44 01, 55 239 44 95, , fax. 55 239 45 77
  REGON: 28109884000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalmiejski.elblag.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SP ZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na usługę kompleksowego serwisowania Tomografu Komputerowego Bright Speed Elite
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są usługa kompleksowego serwisowania Tomografu Komputerowego Bright Speed Elite firmy GE rok produkcji 2010, będącego na wyposażeniu Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu. 2. W zakresie konserwacji okresowego przeglądu technicznego (wymagane 12 przeglądów w czasie trwania umowy – jeden przegląd na 4 miesiące) : 1) Czyszczenie komputerów składowych konsoli operatorskiej 2) Sprawdzenie poprawności działania wentylatorów chłodzących 3) Sprawdzenie poprawności działania obwodów bezpieczeństwa(wyłączniki awaryjne konsoli operatorskiej) 4) Czyszczenie wnętrza konsoli operatorskiej oraz okresowa wymiana filtrów 5) Czyszczenie modułu szczotek ślizgowych wraz z demontażem szczotek 6) Sprawdzenie stanu zużycia szczotek ślizgowych 7) Czyszczenie modułu slip – ring 8) Czyszczenie zespołu DAS (filtry) 9) Sprawdzenie poprawności działania obwodów bezpieczeństwa ( wyłączniki awaryjne gantry) 10) Sprawdzenie mechaniczne poprawności działania stołu pacjenta ( ruch góra/dół, ruch wzdłużny) 11) Sprawdzenie poprawności działania obwodów bezpieczeństwa (pływający stół, wyłączniki awaryjne stołu) 12) Sprawdzenie stanu technicznego lampy rtg (poziom zużycia, ilość błędów ekspozycji) 13) Sprawdzenie logów systemowych pod względem błędów krytycznych 14) Sprawdzenie poprawności oraz jakości obrazów 4 15) Wydanie certyfikatu sprawności urządzenia tomografu komputerowego 16) Wykonanie testów specjalistycznych tomografu komputerowego ( jeden test w roku) 17) Wymiana części zamiennych tomografu komputerowego, oraz akcesoriów zużywalnych w przypadku ich uszkodzenia, łącznie z lampą RTG do dwóch dni roboczych od zdiagnozowania uszkodzenia, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy do 7 dni roboczych. 18) Przeprowadzenie testów akceptacyjnych i specjalistycznych lampy RTG – każdorazowo po wymianie lampy. Fakt przeprowadzenia testów należy odnotować w paszporcie technicznym urządzenia potwierdzając wykonanie podpisem i pieczątką imienną serwisanta. 3. Pozostałe wymagania : 1) Zdalne diagnozowanie uszkodzeń urządzenia poprzez sieć komputerową. 2) Nielimitowane konsultacje telefoniczne w godzinach od 8.00 do 20.00 3) Praca inżynierów serwisowych 4) Dojazdy – uwzględnione w cenie 5) Termin płatności – przelew 60 dni od daty wystawienia faktury. Faktura comiesięczna wystawiona ostatniego dnia roboczego w miesiącu świadczenia usługi. 6) Dostępność systemu Tomografii Komputerowej do pracy powinna być na poziomie 90% obliczoną dla dni roboczych w okresie jednego roku trwania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50421200-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Oświadczenie w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych a) Treść wymaganego Oświadczenia w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje na ZAŁĄCZNIKU NR 4 do SIWZ. b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane oświadczenie Wykonawcy składają wspólnie. 2. Wykaz należycie zrealizowanych 3 usług dotyczących przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach