Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę materiałów dla Miejskiego Zarządu Dróg w Skoczowie z podziałem na części: część nr 1 - emulsja asfaltowa szybkorozpadowa K1-65 część nr 2 - beton asfaltowy 0/8 - (warstwa ścieralna)

Miejski Zarząd Dróg ogłasza przetarg

 • Adres: 43-430 Skoczów, ul. Mickiewicza 14
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 487 49 43, 487 49 44 , fax. 33 487 49 43, 487 49 44
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg
  ul. Mickiewicza 14 14
  43-430 Skoczów, woj. śląskie
  tel. 33 487 49 43, 487 49 44, fax. 33 487 49 43, 487 49 44
  REGON: 24138096400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.skoczow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę materiałów dla Miejskiego Zarządu Dróg w Skoczowie z podziałem na części: część nr 1 - emulsja asfaltowa szybkorozpadowa K1-65 część nr 2 - beton asfaltowy 0/8 - (warstwa ścieralna)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów: emulsji asfaltowej szybkorozpadowej K1-65 w łącznej ilości 100 [Mg] oraz betonu asfaltowego 0/8 - (warstwa ścieralna) w łącznej ilości 50 [Mg] w zależności od potrzeb Zamawiającego. Dostarczony materiał musi spełniać warunki normy PN-EN 12591:2004 - Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych - (emulsja asfaltowa) oraz normy PN-EN 13108:2006 - Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania - (beton asfaltowy). Wykonawca zapewnia możliwość odbioru materiałów codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 06:00 - 16:00. Dostawa materiałów będzie się odbywać partiami w ilości i terminach wyznaczonych przez Zamawiającego zależnie od konkretnego zlecenia przesłanego telefonicznie lub w formie faksu. Zamawiający zastrzega sobie, iż zakup materiałów będzie realizowany do wysokości podanych ilości, co oznacza, że Zamawiający nie musi zrealizować oznaczonej ilości ton (może zakupić mniejszą ilość materiału, w zależności od ilości zleconych Zamawiającemu remontów cząstkowych dróg). Zamawiający będzie odbierał materiał własnym transportem z określonego w ofercie punktu, wyznaczonego przez Wykonawcę w odległości nie większej niż 30km od siedziby Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi, obrazują możliwą wielkość, zakres przedmiotu zamówienia i mogą być pomocne na etapie przygotowywania ofert. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441136001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W postępowaniu przetargowym nie wymaga się wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzd.skoczow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach