Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na dostawę dla CKiK MSW produktów do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi.

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ogłasza przetarg

 • Adres: 02-507 Warszawa, ul. Wołoska 137
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 5082462 , fax. 22 5081216
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
  ul. Wołoska 137 137
  02-507 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 5082462, fax. 22 5081216
  REGON: 01578533400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ckikmsw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawę dla CKiK MSW produktów do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: 1)Pakiet nr 1 - Filtry do usuwania leukocytów z KKCz w ilości 5000 (słownie: pięć tysięcy) sztuk, 2)Pakiet nr 2 - Zestawy do filtrowania KKP z wbudowanym filtrem in - line do usuwania leukocytów z KKP w ilości 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt ) 3)Pakiet nr 3 - Pojemniki potrójne góra -góra z roztworem wzbogacającym w ilości 8000 (słownie: osiem tysięcy) sztuk, 4)Pakiet nr 4 - Pojemniki poczwórne z roztworem wzbogacającym z filtrem in line do KKCz góra - dół - w ilości 2500 (słownie: dwa tysiące pięćset) sztuk; 5)Pakiet nr 5 - Pojemniki puste do płytek o pojemności 1000 ml w ilości 200 (słownie: dwieście) sztuk.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331416202
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 18 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Jakość
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ckikmsw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach