Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na wykonanie 2 etapu robót budowlanych dotyczących remontu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Zakopanem. ((boisko wielofunkcyjne nr 2, bieżnia i zeskocznia)

Szkoła Podstawowa Nr 3 ogłasza przetarg

 • Adres: 34-501 Zakopane, ul. Karłowicza 6
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 2015633 , fax. 018 2015633
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 3
  ul. Karłowicza 6 6
  34-501 Zakopane, woj. małopolskie
  tel. 018 2015633, fax. 018 2015633
  REGON: 49057351000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp3zakopane.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na wykonanie 2 etapu robót budowlanych dotyczących remontu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Zakopanem. ((boisko wielofunkcyjne nr 2, bieżnia i zeskocznia)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont boisk sportowych przy SP nr 3 przy ul. Karłowicza w Zakopanem, 2 etap. (boisko wielofunkcyjne nr 2, bieżnia i zeskocznia) obejmujący swoim zakresem: 1. roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, tyczenie obiektów 2. roboty ziemne, korytowanie, wywóz nad
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452122211
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: WADIUM PRZETARGOWE 1. Każdy wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przetargowe w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach ban
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 ust1 Prawa zamówień publicznych : 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia - Wykonawca musi wykazać ,że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 3 roboty o zakresie odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. remont boisk sportowych z zastosowaniem sztucznych nawierzchni o rożnych kolorach, łącznie z ich wyposażeniem w sprzęt sportowy o wartości nie mniejszej niż 90 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) każda, - Wykonawca musi wykazać ,że przy wykonywaniu zamówienia będzie dysponował pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym dysponował będzie kierownikiem budowy branży ogólnobudowlanej w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. - Wykonawca musi dysponować sprzętem koniecznym do prawidłowego wykonania zamówienia 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; Wykonawca musi wykazać ,że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 300.000,00 złotych (słownie: trzysta tysięcy złotych) 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty . Z treści przedłożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wymagane przez zamawiającego warunki Wykonawca spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wymagane dokumenty od wykonawców, które należy załączyć do oferty: 1.aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Uwaga! w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty ( wymienione wyżej) dla każdego z nich. 2) podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej siwz Uwaga! w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców oświadczenie ma być podpisane przez każdego z wykonawców. 3) wypełniony druk oferty stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej siwz (wykonawca może złożyć ofertę na własnym formularzu, lecz jej treść i układ muszą być zgodne z formularzem załączonym do siwz) 4) na potwierdzenie wymaganego doświadczenia wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz ( należy wypełnić załącznik nr 5 do niniejszej siwz) wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, robót odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. wykonał co najmniej 3 roboty o zakresie odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. remont boisk sportowych z zastosowaniem sztucznych nawierzchni o różnych kolorach łącznie z ich wyposażeniem w sprzęt sportowy o wartości nie mniejszej niż 90 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) każda, Wykonawca zobowiązany jest do powyższego wykazu załączyć dokumenty ( np.: referencje) potwierdzające, że podane w wykazie roboty zostały wykonane należycie. 5) wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia ,także zakres wykonywanych przez nich czynności-(należy wypełnić załącznik nr 6 do niniejszej siwz -Wykonawca zobowiązany jest do powyższego wykazu załączyć uprawnienia dla kierownika budowy z których będzie wynikało, że jest uprawniony do kierowania robotami ogólnobudowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz aktualne zaświadczenia potwierdzające wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wykazanych w wykazie osób 6) na potwierdzenie dysponowania potencjałem technicznym koniecznym do prawidłowego wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest do oferty załączyć wykaz sprzętu - należy wypełnić załącznik nr 6 do niniejszej siwz. 7) na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia -informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 300.000,00 zł ( słownie: trzysta tysięcy złotych ) wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 8) wykonawca do oferty ma załączyć wypełniony przedmiar robót oraz wypełnione tabele: Zestawienie robocizny, Zestawienie materiałów, Zestawienie sprzętu zgodnie z wzorami dołączonymi do przedmiaru. Załącznik nr 1 do niniejszej siwz. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt XIII -1 niniejszej specyfikacji, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; Uwaga! Dokument, o którym mowa powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu o którym mowa w pkt XIV zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. UWAGA! Dokumenty mogą być przedstawione w formie kopii (kserokopii) poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w oryginały dokumentów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sp3zakopane.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 35 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach