Przetargi.pl
Przetarg na dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Lubecku z terenu gminy Kochanowice i Ciasna przez co należy rozumieć świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia uczniów.

Zespół Szkół ogłasza przetarg

 • Adres: 42-713 Lubecko, ul. Lipska 21
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 034 3562909 , fax. 034 3562909
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół
  ul. Lipska 21 21
  42-713 Lubecko, woj. śląskie
  tel. 034 3562909, fax. 034 3562909
  REGON: 15162331000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zslubecko.kochanowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg na dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Lubecku z terenu gminy Kochanowice i Ciasna przez co należy rozumieć świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia uczniów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dowóz uczniów z Pawełek, Kochcic i Glinicy do Zespołu Szkół w Lubecku w okresie od 1 września 2011 r. do 29 czerwca 2011 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 600000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 10 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zslubecko.kochanowice.pl; www.bip.kochanowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach