Przetargi.pl
Przeprowadzenie szkoleń oraz kursów w związku z realizacją projektu pn: Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem, - w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy

Starostwo Powiatowe w Tarnowie ogłasza przetarg

 • Adres: 33-100 Tarnów, ul. Narutowicza 38
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 688 33 47 , fax. 14 688 33 67
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Tarnowie
  ul. Narutowicza 38 38
  33-100 Tarnów, woj. małopolskie
  tel. 14 688 33 47, fax. 14 688 33 67
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.tarnow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie szkoleń oraz kursów w związku z realizacją projektu pn: Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem, - w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie (organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie) szkoleń oraz kursów w następującym zakresie 1. Nowoczesne techniki komunikacji personelu z mieszkańcami DPS 1 2. Nowoczesne techniki komunikacji personelu z mieszkańcami DPS 2 3. Nowoczesne techniki komunikacji personelu z mieszkańcami DPS 3 4. Zespół wypalenia zawodowego pracowników domów pomocy społecznej, metody przezwyciężania problemów w pracy - 1 5. Zespół wypalenia zawodowego pracowników domów pomocy społecznej, metody przezwyciężania problemów w pracy - 2 6. Zespół wypalenia zawodowego pracowników domów pomocy społecznej, metody przezwyciężania problemów w pracy - 3 7. Problem uzależnień wśród mieszkańców DPS, sposoby radzenia sobie z problemem alkoholowym i uzależnieniami od innych substancji psychoaktywnych - 1 8. Problem uzależnień wśród mieszkańców DPS, sposoby radzenia sobie z problemem alkoholowym i uzależnieniami od innych substancji psychoaktywnych - 2 9. Problem uzależnień wśród mieszkańców DPS, sposoby radzenia sobie z problemem alkoholowym i uzależnieniami od innych substancji psychoaktywnych - 3 10. Nowe metody rehabilitacji: PNF BASIC - kurs 11. Nowe metody rehabilitacji: PNF ADVANCED - kurs 12. Nowe metody rehabilitacji: Metoda McKenziego (kurs) 13. Nowoczesne techniki terapii zajęciowej : florystyka 14. Nowoczesne techniki terapii zajęciowej : ceramika 15. Nowoczesne techniki terapii zajęciowej: witraż 16. Nowoczesne techniki terapii zajęciowej: choreoterapia 17. Szkolenie dla administracji DPS : Jak skutecznie zarządzać personelem 18. Szkolenie dla administracji DPS: Dobra komunikacja w jednostce 19. Szkolenie dla administracji DPS: Zarządzanie zmianami w organizacji - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.malopolska.pl/bip/tarnowski
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach