Przetargi.pl
Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu systemowego w ramach Projektu Wiedza = Szansa Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Dębno realizowany w okresie 01.07.2013 do 31.12.2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowany w ramach: Priorytetu VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Projekt UDA-POKL.07.01.01-12-098/08-00.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 32-852 Dębno, Wola Dębińska 240
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 631 85 90 , fax. 14 6658749
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wola Dębińska 240 240
  32-852 Dębno, woj. małopolskie
  tel. 14 631 85 90, fax. 14 6658749
  REGON: 85001928600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu systemowego w ramach Projektu Wiedza = Szansa Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Dębno realizowany w okresie 01.07.2013 do 31.12.2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowany w ramach: Priorytetu VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Projekt UDA-POKL.07.01.01-12-098/08-00.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego postępowania jest organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu systemowego; 1.1 - Organizacja i przeprowadzenie kursu małej gastronomii dla 5 osób, godz. 60. 1.2 - Organizacja i przeprowadzenie kursu florystyki dla 3 osób, godz. 60. 1.3 - Organizacja i przeprowadzenie kursu opiekuna osób starszych i dzieci dla 4 osób, godz. 60, 1.4 - Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 6 osób, 30 godz. teorii oraz 30 godz. jazdy dla każdej osoby, 1.5 - Organizacja i przeprowadzenie - kursu podstaw księgowości - własna firma dla 1 osoby, godz. 80. 1.6 - Organizacja i przeprowadzenie kursu magazyniera z systemem fakturowania dla 1 osoby, godz. 60. 1.7 - Organizacja i przeprowadzenie treningu kompetencji rodzicielskich dla 6 osób. 1.8 - Organizacja i przeprowadzenie treningu kompetencji domowych dla 5 osób, godz. 8 1.9 - Organizacja i przeprowadzenie treningu zachowanie na rynku pracy dla 19 osób, godz. 12.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminadebno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach