Przetargi.pl
Przeprowadzenie badań zapełnienia wybranych linii komunikacyjnych w okresie październik – grudzień 2019 r.

Zarząd Komunikacji Miejskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 81-244 Gdynia, ul. Zakręt do Oksywia
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 586 233 312 , fax. 586 233 022
 • Data zamieszczenia: 2019-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Komunikacji Miejskiej
  ul. Zakręt do Oksywia 10
  81-244 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 586 233 312, fax. 586 233 022
  REGON: 19060628700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zkmgdynia.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie badań zapełnienia wybranych linii komunikacyjnych w okresie październik – grudzień 2019 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie pomiarów napełnienia pojazdów oraz czasów jazdy na wybranych liniach komunikacyjnych organizowanych przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia określony został w Załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79311200-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 1 800,00 złotych (słownie: tysiąc osiemset złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W przypadku polegania na zasobach innego podmiotu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca wraz z ofertą złoży zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów z zakresu zdolności technicznej lub zawodowej na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie Zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda w szczególności określenia: 1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu Zamówienia, 3) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu Zamówienia. 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w Postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. (w zakresie pkt 1) – 4) powyżej co najmniej zgodnie z treścią Załącznika nr 7 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach