Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie trybuny głównej z zapleczem administracyjno-socjalnym stadionu mieszczącego się na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Słowackiego 21 w Ząbkach.

Urząd Miejski ogłasza przetarg

 • Adres: 05-091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7816814 , fax. 022 7816813
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski
  ul. Wojska Polskiego 10 10
  05-091 Ząbki, woj. mazowieckie
  tel. 022 7816814, fax. 022 7816813
  REGON: 00052728500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zabki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie trybuny głównej z zapleczem administracyjno-socjalnym stadionu mieszczącego się na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Słowackiego 21 w Ząbkach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie zadaszonej trybuny głównej z 1996 miejscami siedzącymi, która stanowi jednocześnie zaplecze administracyjno-socjalne z uwzględnieniem obowiązujących odnośnych przepisów prawa budowlanego, przepis
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium w wysokości 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w przedmiocie zamówienia; 2.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe wykonanie zamówienia przy założeniu, że płatność za realizację przedmiotu zamówienia będzie dokonywana na warunkach określonych w niniejszej SIWZ tzn. w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktur VAT; 4.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy Pzp; 5.Zabezpieczą swoją ofertę wadium wniesionym na warunkach określonych w SIWZ; 6.Złożone przez wykonawcę w ofercie dokumenty i oświadczenia wymienione w SIWZ w rozdziale IV, będą stanowiły podstawę oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający przy ocenie ofert będzie się kierował regułą spełnia - nie spełnia. Wykonawcy, którzy nie spełnią, choć jednego z warunków zostaną wykluczeni z postępowania, a ich oferty zostaną uznane za odrzucone.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy: 1.1.Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu art. 22 ust. 1 i niepodleganiu wykluczeniu z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w/g wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ; 1.2.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 1.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 1.4.Aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 1.5.Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 1.6.Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 1.7.Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, tj. wykonał co najmniej dwa zamówienia obejmujące dokumentacje projektowe obiektów o wartości co najmniej 100 000,00 złotych brutto każdego z nich wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ, (w przypadku podania wartości w innych walutach zostanie ona przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP na dzień ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych); 1.8.Dokumenty potwierdzające, że usługi wymienione w wykazie wskazanym w ust. 1.7. niniejszego działu SIWZ zostały wykonane należycie. 1.9.Wykaz podmiotów, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie usług projektowych według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ. 1.10. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ. W przypadku wskazania osób, którymi Wykonawca będzie dysponował, wymagane jest złożenie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. 1.11.Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanych stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, tj. wykonał co najmniej dwa zamówienia obejmujące budowę obiektów o wartości co najmniej 5000000,00 złotych brutto każdego z nich wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8 do SIWZ, (w przypadku podania wartości w innych walutach zostanie ona przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP na dzień ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych); 1.12.Dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane wymienione w wykazie wskazanym w ust. 1.11. niniejszego działu SIWZ zostały wykonane należycie. 1.13.Wykaz podmiotów, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie robót budowlanych według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 9 do SIWZ 1.14.Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 10 do SIWZ. W przypadku wskazania osób, którymi Wykonawca będzie dysponował, wymagane jest złożenie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. 1.15.Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia odpowiednio: 1.15.1.Projektant w specjalności architektonicznej posiadający: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń oraz aktualny na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę. 1.15.2.Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadający: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz aktualny na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę. 1.15.3.Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadający: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń oraz aktualny na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę. 1.15.4.Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadający: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń oraz aktualny na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę. 1.15.5.Projektant w specjalności sanitarnej posiadający: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz aktualny na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę. 1.15.6.Projektant w specjalności elektrycznej posiadający: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz aktualny na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę. 1.15.7.Kierownik budowy posiadający: uprawnienia budowlane kierowania robotami bez ograniczeń oraz aktualny na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę. 1.15.8.Kierownikiem robót w branży konstrukcyjno-budowlanej uprawnienia budowlane kierowania robotami bez ograniczeń oraz aktualny na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę. 1.15.9.Kierownikiem robót w branży drogowej uprawnienia budowlane kierowania robotami bez ograniczeń oraz aktualny na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę. 1.15.10.Kierownikiem robót w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych uprawnienia budowlane kierowania robotami bez ograniczeń oraz aktualny na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę. 1.15.11.Kierownikiem robót w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych uprawnienia budowlane kierowania robotami bez ograniczeń oraz aktualny na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę. 1.15.12.Zamawiający uzna za równoważne odpowiednie uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414 z późn. zm.) - art. 12 ust. 2 z uwzględnieniem art. 104. 1.15.13.W przypadku dokumentów stwierdzających niejednoznacznie posiadane uprawnienia Wykonawca musi załączyć odpowiednią interpretację uprawnień wydaną przez właściwą Izbę Samorządu Zawodowego. W przypadku dokumentów stwierdzających niejednoznacznie posiadane uprawnienia Wykonawca musi załączyć odpowiednią interpretację uprawnień wydaną przez właściwą Izbę Samorządu Zawodowego. 1.15.14.W przypadku wskazania osób posiadających uprawnienia budowlane wydane na terenie UE, mogą One uzyskać decyzję w sprawie wydania decyzji o uznanie kwalifikacji zawodowych oraz wpis do stosownej izby na zasadach określonych w ustawie z dnia 18.03.2008 r. (Dz. U. Nr 63 poz. 394) o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 1.16. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w ust. 1.10. i 1.14. Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. 1.17. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom z zastrzeżeniem, że część zamówienia obejmująca roboty budowlane w zakresie konstrukcji nie może być powierzona podwykonawcy. 1.18. Polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości ubezpieczenia, co najmniej 2000000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych zero groszy). 1.19. Oświadczenie o zapoznaniu się Wykonawcy z terenem, którego wzór stanowi Załącznik Nr 11 do SIWZ. 1.20. Potwierdzenie o zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia, którego wzór stanowi Załącznik Nr 12 do SIWZ. 1.21. Harmonogram rzeczowo-czasowo-finansowy realizacji poszczególnych zakresów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, którego wzór stanowi Załącznik Nr 13 do SIWZ. 1.22. Parafowany wzór Umowy, który stanowi Załącznik Nr 14 do SIWZ. 1.23. Dokument potwierdzający wniesienie wadium. 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 2.1.w pkt 1.2., 1.3., 1.4., 1.6. niniejszego działu - składa dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 2.2.w pkt. 1.5. niniejszego działu - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy. 2.3.Dokumenty, o których mowa w pkt. 2.1. lit. a) i c) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 2.1. lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.4.Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1.1 - 1.6 niniejszego działu zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 3.W celu wspólnej realizacji zamówienia objętego niniejszym postępowaniem, zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty wspólnej przez podmioty działające wspólnie bez względu na ich formę organizacyjną tzw. oferty konsorcjum. 3.1.Zamawiający w stosunku do uczestników konsorcjum wymaga ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia (lidera), uprawnionego do podpisania oferty, umowy oraz bezpośredniego kontaktowania się i współdziałania z zamawiającym. 3.2.Do oferty muszą być załączone dokumenty, o których mowa w punkcie od 1.1 do 1.6., każdego z uczestnika wchodzącego w skład konsorcjum, pozostałe dokumenty składane są wspólnie. 3.3.Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań. 4.W przypadku złożenia oferty przez spółkę cywilną należy wskazać osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu spółki. W przypadku, gdy ofertę składa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a wartość oferty dwukrotnie przewyższa wartość kapitału zakładowego, wymagane jest załączenie stosownego dokumentu (uchwała wspólników lub umowa spółki) w trybie art. 230 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.). 5.W przypadku, gdy upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika bezpośrednio z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy powinno jednoznacznie określać zakres umocowania i być złożone w formie oryginału lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://umzabki.bip.org.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach