Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzeń - zintegrowanego systemu bezpieczeństwa UTM (Unified Threat Management) wielofunkcyjne urządzenie do zabezpieczania i monitorowania sieci lokalnej.Zakup oprogramowania antywirusowego zabezpieczającego komputery.

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego ogłasza przetarg

 • Adres: 25-520 Kielce, ul. Targowa 18
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3350502 , fax. 041 3350607
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego
  ul. Targowa 18 18
  25-520 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3350502, fax. 041 3350607
  REGON: 26020067700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sbrr.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzeń - zintegrowanego systemu bezpieczeństwa UTM (Unified Threat Management) wielofunkcyjne urządzenie do zabezpieczania i monitorowania sieci lokalnej.Zakup oprogramowania antywirusowego zabezpieczającego komputery.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamawiający aktualnie posiada urządzenia Fortinet Fortigate 100A - 2 szt. rozmieszczone w dwóch lokalizacjach i zamierza zastąpić te urządzenia 2 nowymi urządzeniami. Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione w charakterystyce przedmiotu zamówienia parametry.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 324200003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 5 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sbrr.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach