Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest wybór banku na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Sławoborze oraz jej jednostek organizacyjnych.

Urząd Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 78-314 Sławoborze, ul. Kolejowa
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 943 647 559 , fax. 943 647 559
 • Data zamieszczenia: 2019-03-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy
  ul. Kolejowa 8
  78-314 Sławoborze, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943 647 559, fax. 943 647 559
  REGON: 33090759000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.slawoborze.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest wybór banku na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Sławoborze oraz jej jednostek organizacyjnych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wybór banku na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Sławoborze oraz jej jednostek organizacyjnych. W skład jednostek organizacyjnych Gminy Sławoborze wchodzą: 1) Urząd Gminy Sławoborze, 2) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1, 3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 4) Środowiskowy Dom Samopomocy. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Sławoborze i jej jednostek organizacyjnych obejmuje: Wykonanie bankowej obsługi budżetu: • otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących, • otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych, • realizacja przelewów do innych banków, • realizacja przelewów w tym samym banku, • przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych, • realizacja wypłat gotówkowych, • udostępnienie systemu bankowości elektronicznej wraz z oprogramowaniem, instalacją i przeszkoleniem pracowników oraz z niezbędnymi elementami zabezpieczającymi (np. czytniki, karty, tokeny), • udostępnienie systemu płatności masowych i zapewnienie możliwości współpracy systemu bankowego w zakresie realizacji płatności masowych generowanych z systemem informatycznym Zamawiającego, • sporządzanie elektronicznych wyciągów bankowych po zakończeniu operacji na rachunku bankowym w danym dniu, • wydawanie opinii bankowych, • zapewnienie możliwości wygenerowania danych dla potrzeb obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego w zakresie wyciągów bankowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, • zagwarantowanie przez bank możliwości zawierania umów o prowadzenie rachunków bankowych przez ewentualne nowopowstałe jednostki organizacyjne, na ustalonych w postępowaniu warunkach. Oprocentowanie środków na rachunkach: • oprocentowanie rachunków bieżących oraz rachunków pomocniczych w okresie obowiązywania niniejszej umowy, w oparciu o stawkę WIBID 1M, • umożliwienie posiadaczowi rachunków umieszczania wolnych środków na lokatach krótkoterminowych (overnight, tygodniowe, miesięczne) niezależnie od oprocentowania środków na rachunku bieżącym i na rachunkach pomocniczych. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym: • umożliwienie zaciągania kredytu w rachunku bieżącym, na sfinansowanie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości wynikającej z uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławoborze na dany rok budżetowy, • bank nie pobierze prowizji przygotowawczej i innych opłat związanych z uruchomieniem kredytu, a jedynym kosztem związanym z obsługą kredytu będą odsetki od wykorzystanej kwoty kredytu, • oprocentowanie oparte będzie na stawce WIBOR 1M. Zamawiający stawia następujące wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: • wykonawca musi posiadać w dniu składania ofert oddział banku w granicach administracyjnych powiatu Świdwin, • wykonawca musi utworzyć w siedzibie gminy (budynek Urzędu Gminy) punkt kasowy wraz z obsługą tego punktu celem realizowania wpłat i wypłat.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66110000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualne zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 2 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe, a w przypadku o którym mowa w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o którym mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 3 do SIWZ) , w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach