Przetargi.pl
Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380 B Tykocin – Złotoria, Etap I (Gm. Tykocin)

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15522 Białystok, Zaścianki, Szosa Baranowicka
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. (085) 740-21-49, 740-22-17 , fax. (085) 740-22-19
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
  Zaścianki, Szosa Baranowicka 37
  15522 Białystok, woj. podlaskie
  tel. (085) 740-21-49, 740-22-17, fax. (085) 740-22-19
  REGON: 5066810100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380 B Tykocin – Złotoria, Etap I (Gm. Tykocin)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamawiający oczekuje wykonania n/w robót na odc. 2,06 km: Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym Karczowanie pni drzew, karczowanie drzew i karczowanie krzaków Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych Roboty rozbiórkowe Roboty ziemne Wykonanie studzienek ściekowych Zabezpieczenie istniejących sieci rurami osłonowymi Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego g Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego C50/30 Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4 Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej nieregularnej, wysokości 16cm Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego; w-wa wiążąca i w-wa ścieralna Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm Humusowanie z obsianiem skarp przy gr. humusu do 5 cm Umocnienie skarp brukowcem na podsypce Przepusty z tworzyw sztucznych pod zjazdami śr. 40 cm Obudowy wlotów i wylotów przepustów pod zjazdami. Betonowe ścianki oporowe z betonu C25/30 Oznakowanie poziome i pionowe Ustawienie barier ochronnych stalowych Ustawienie krawężników betonowych i krawężników kamiennych Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej gr.6 cm Ustawienie obrzeży betonowych i obrzeży kamiennych Ułożenie ścieków z kostki kamiennej rzędowej wys.10cm
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wpłaty wadium w wysokości: 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) w jednej z wybranych form: 1) pieniądzu na konto PZD w PKO BP SA 69 1020 1332 0000 1502 0385 7950 2) gwarancjach bankowych, 3) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zmianami
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zobowiązanie wymagane postanowieniami punktu 7.4. Instrukcji dla oferentów, w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – dołączone do oferty 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 3. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz. U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach