Przetargi.pl
Przebudowa ulicy Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody

Powiat Stargardzki w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 73-110 Stargard, Skarbowa
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 915775219 , fax. 915775219
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Stargardzki w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych
  Skarbowa 1
  73-110 Stargard, woj. zachodniopomorskie
  tel. 915775219, fax. 915775219
  REGON: 81168421000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.stargard.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pt. „Przebudowa ulicy Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody” 2. Dokumentacja projektowa winna obejmować drogę powiatową numer 1704Z - ulicę Szczecińską w mieście Stargard na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wileńską przez Plac Zgody do skrzyżowania z ulicą Słoneczną. W ciągu przedmiotowego odcinka zlokalizowane są skrzyżowania z : - ulicą Wileńską – droga kategorii gminnej - ulicą Tadeusza Kościuszki – droga kategorii gminnej - ulicą Łużycką – droga kategorii gminnej - ulicą Jugosłowiańską – droga kategorii gminnej - ulicą Pierwszej Brygady – droga kategorii powiatowej - ulicą Słoneczną – droga kategorii gminnej Całkowita długość drogi powiatowej numer 1704Z na odcinku przewidzianym do objęcia dokumentacją projektową wynosi około 460 m. 3. Szczegóły zamówienia określono w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w Postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 3000,00 zł słownie: trzy tysiące złotych 00/100. Szczegóły w SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ; 2. aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy wymienione w rozdziale XIII pkt 1 niniejszej SIWZ - załącznik nr 2 do SIWZ; 3. zobowiązanie innego podmiotu w zakresie zdolności technicznej - załącznik nr 2A do SIWZ (jeżeli dotyczy); 4. wykaz części zamówienia, jakie będą powierzone Podwykonawcom - załącznik nr 6 do SIWZ (jeżeli dotyczy); 5. Inne wymagane dokumenty: a) dokumenty potwierdzające ilość (podana przez Wykonawcę na Formularzu oferty) wykonanych projektów dróg/ulic publicznych klasy co najmniej „G” (referencje, protokoły odbioru lub inne dokumenty potwierdzające ilość); b) dokumenty potwierdzające ilość (podana przez Wykonawcę na Formularzu oferty) wykonanych opracowań stałej organizacji ruchu dla dróg/ulic publicznych klasy co najmniej „G” (referencje, protokoły odbioru lub inne dokumenty potwierdzające ilość); c) szczegółowy harmonogram wykonania robót, określający asortyment i zakres robót oraz planowany termin ich wykonania (w przypadku jeżeli termin zostanie skrócony co najmniej o 90 dni licząc od dnia 31.10.2021r. tj. wskazanego przez Zamawiającego); d) upoważnienie osób podpisujących ofertę do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku gdy ofertę podpisują osoby inne niż wymienione w wypisie z właściwego rejestru bądź innym dokumencie dopuszczającym Wykonawcę do obrotu prawnego (jeżeli dotyczy); e) pełnomocnictwo dla podmiotu występującego w postępowaniu w imieniu grupy Wykonawców (jeżeli dotyczy); f) potwierdzenie wniesienia wadium – zgodnie z rozdziałem IX pkt 5 niniejszej SIWZ. 6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert), przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór - załącznik nr 3 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może przedstawić dowody, potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 7. Szczegóły w SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach