Przetargi.pl
Przebudowa ulicy Lawendowej w Chełmnie

Gmina Miasto Chełmno ogłasza przetarg

 • Adres: 86-200 Chełmno, ul. Dworcowa
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 566 771 729 , fax. 566 771 774
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Chełmno
  ul. Dworcowa 1
  86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 566 771 729, fax. 566 771 774
  REGON: 87111848300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.chelmno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy Lawendowej w Chełmnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są Roboty budowlane związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa ulicy Lawendowej w Chełmnie” Zakres prac obejmuje: 1) Roboty przygotowawcze 2) Roboty ziemne 3) Wykonanie podbudowy 4) Wykonanie nawierzchni nieulepszonych 5) Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej 6) Wykonanie oznakowania pionowego 7) Wykonanie oznakowania poziomego 8) Wykonanie oświetlenia ulicznego 9) Montaż urządzeń do ograniczenia prędkości pojazdów Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia zawarty jest w Dokumentacji budowlanej - załącznik nr 5 do SIWZ, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - załącznik nr 6 do SIWZ oraz przedmiarze robót (materiał pomocniczy) – załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach