Przetargi.pl
Przebudowa ulicy Kwiatowej w Bytowie – etap III

Gmina Bytów ogłasza przetarg

 • Adres: 77-100 Bytów, 1 Maja 15
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598222011
 • Data zamieszczenia: 2022-09-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bytów
  1 Maja 15
  77-100 Bytów, woj. pomorskie
  tel. 598222011
  REGON: 770979499
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy Kwiatowej w Bytowie – etap III
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową ulicy Kwiatowej w Bytowie (na długości 150 m).Zakres robót obejmuje:a) prace rozbiórkowe;b) roboty ziemne;c) wykonanie koryta o głębokości 20 cm;d) profilowanie nawierzchni; e) dostosowanie wykonywanej nawierzchni do istniejącej nawierzchni;f) ułożenie krawężników betonowych na ławie betonowej (wraz z oporem);g) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego;h) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej;i) humusowanie terenów zielonych;j) regulacja pionowa, wpustów, studzienek i zaworów wodociągowych;k) ustawienie oznakowania.Do obowiązków Wykonawcy należy:a) przejęcie terenu robót od Zamawiającego;b) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót;c) zlokalizowanie i przygotowanie zaplecza placu budowy wg swoich potrzeb i na swój koszt;d) dostarczenie Zamawiajacemu kosztorysu robót zgodnego z pozycjami kosztorysowymi przedmiaru robót stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ;e) dostarczenie deklaracji kierownika budowy o podjęciu obowiązków kierownika budowy wraz z kompletem wymaganych prawem uprawnień i zaświadczeń; f) zapewnienie dozoru mienia na własny koszt;g) zapewnienia na własny koszt poboru energii elektrycznej i wody;h) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonywaniem przedmiotu budowy, także w przypadku osób trzecich;i) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy jak i terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prac obiektów, dróg lub ich fragmentów, nawierzchni lub instalacji;j) niezwłoczne informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;k) dostarczenie Zamawiającemu wszystkich dokumentów niezbędnych celem rozliczenia inwestycji;l) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (2 egz.);ł) sporządzenie dokumentacji odbiorowej.Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wytyczenia punktów głównych przez uprawnionego geodetę i odpowiedzialność za ochronę wytyczonych punków pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdówi pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych urządzeń, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie urządzenia zabezpieczające wymagają akceptacji Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do ich montażu lub ustawienia. Szczegółowy zakres robót zawarty został w przedmiarze robót oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przedmiarem robót, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami, na warunkach wskazanych w umowie oraz SWZ.Przed przystąpieniem do robót w terenie zabudowanym Wykonawca zawiadomi właścicieli posesji, budynków. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zawiadomi również zainteresowane instytucje i właścicieli uzbrojenia podziemnego o rozpoczęciu budowy. W przypadku prowadzenia robót ziemnych w bardzo bliskim sąsiedztwie budynków należy zachować szczególną ostrożność i bezwzględnie przestrzegać przepisów prawa budowlanego. Zakres zadania oznaczony został w Załączniku nr 5 do SWZ. W przypadku użycia w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne". W przypadku, gdy w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Użycie w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia etykiety oznacza, że Zamawiający akceptuje wszystkie etykiety potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania określonej przez zamawiającego etykiety. W przypadku gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonej przez zamawiającego etykiety lub równoważnej etykiety, zamawiający, w terminie, przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonej etykiety lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego. Użycie w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku, gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub wymagania związane z realizacją zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach