Przetargi.pl
Przebudowa ulic w Bydgoskim Parku Przemysłowo – Technologicznym

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 85862 Bydgoszcz, ul. Bydgoskich Przemysłowców
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 365 33 10
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny sp. z o. o.
  ul. Bydgoskich Przemysłowców 6
  85862 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 365 33 10
  REGON: 34001127900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bppt.pl, http://www.bip.bpp.bydgoszcz.pl/?app=zamowienia

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulic w Bydgoskim Parku Przemysłowo – Technologicznym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy ulic w Bydgoskim Parku Przemysłowo – Technologicznym z podziałem na części: Część 1 – Przebudowa skrzyżowania ul. Nowotoruńskiej z planowaną ul. Grzybową - w trybie zaprojektuj i wybuduj. Część 2 – Przebudowa układu drogowego i infrastruktury technicznej w rejonie ulicy Edmunda Matuszewskiego w Bydgoszczy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: a) dla części 1 – 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) b) dla części 2 – 25 000 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) 2. Wykonawca, który nie wniósł wadium we właściwej wysokości, zostaje wykluczony z postępowania, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą. 3. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu musi znaleźć się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy P z p. 5. Wadium wnoszone w formie poręczeń i/lub gwarancji należy załączyć do oferty w oryginale. 6. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy, bez potwierdzania tych okoliczności, 2) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 7. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o. nr rachunku: 05 1160 2202 0000 0002 5584 6944 z dopiskiem „wadium w postępowaniu na przebudowę ulic w Bydgoskim Parku Przemysłowo – Technologicznym na część ……..”, a dowód wpłaty lub jego kopię, potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, należy załączyć do oferty. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 8. Wadium w pieniądzu musi znaleźć się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 9. Pożądane jest, aby Wykonawca podał numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach