Przetargi.pl
Przebudowa ul. Lipowej w miejscowości Ciasna w km 0+794 – 1+180 – etap II

Gmina Ciasna ogłasza przetarg

 • Adres: 42-793 Ciasna, ul. Nowa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 34 3535100 , , fax. 34 3535105
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ciasna
  ul. Nowa 1a
  42-793 Ciasna, woj. śląskie
  tel. 34 3535100 , , fax. 34 3535105
  REGON: 15139841600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ciasna.bipgmina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ul. Lipowej w miejscowości Ciasna w km 0+794 – 1+180 – etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest : „Przebudowa ul. Lipowej w miejscowości Ciasna w km 0+794 – 1+180 – etap II”. Opis przedmiotu zamówienia obejmuje: - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe - roboty ziemne, - elementy ulic, - podbudowy, - nawierzchnie, - urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz roboty wykończeniowe, - kanalizacja deszczowa Uzupełnieniem opisu przedmiotu zamówienia jest przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Żądanie wadium, jego wysokość oraz formy wniesienia – art. 45 ustawy Pzp 1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 4 000,00 zł ( słownie : cztery tysiące złotych 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego : Nr 97 8457 0008 2012 0300 0231 0002 BS Gliwice O/Ciasna Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, gdy wpływ środków na rachunek zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 poz. 359 z późn. zm). 4. Wadium wnoszone w formach określonych w pkt 2, 3, 4, 5 musi być bezwarunkowe i tożsame z wadium wnoszonym w pieniądzu oraz powinno być złożone w oryginale w oznaczonej oddzielnej kopercie wraz z ofertą. 5. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom zgodnie z art. 46 ust. 1 - 4 ustawy Pzp. 6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 7. Wadium, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie, może być wniesione wspólnie przez te podmioty lub przez jednego z Wykonawców, z tym że z treści dokumentu musi wynikać, że wadium Dotyczy oferty składanej przez wszystkie podmioty występujące wspólnie.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie dokonuje określenia sposobu spełniania warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Informacje dodatkowe dotyczące składnia dokumentów 1) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570). 2) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 3) W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 4) W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 1. Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (rozdział V ust. 1 niniejszej SIWZ): 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodne z załączonymi wzorami. Oświadczenia, o jakich mowa wyżej Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej wraz z ofertą. 2) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 5.5 rozdz. VI SIWZ – jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1) Formularz oferty, o treści zgodnej z załączonym wzorem, 2) Wycenioną tabelę elementów rozliczeniowych, o treści zgodnej z załączonym wzorem, wraz z kosztorysem ofertowym z pozycjami zgodnymi z przedmiarem robót 3) Dowód wniesienia wadium, 4) Pełnomocnictwo złożone w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza dla podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie lub podmiotów w imieniu których pełnomocnicy nie wymienieni w dokumentach rejestrowych firmy składają ofertę (załączyć jeżeli dotyczy). Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy, 2) Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie wynikać z umowy lub innej czynności prawnej, 3) Pełnomocnictwo musi być złożone wraz z ofertą w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, 4) Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp. 5) Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 4. 6) Wadium, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie, może być wniesione wspólnie przez te podmioty lub przez jednego z Wykonawców z tym, że z treści dokumentu musi wynikać, że wadium dotyczy oferty składanej przez wszystkie podmioty występujące wspólnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach