Przetargi.pl
Przebudowa ul. Leśnej w miejscowości Drzycim

Gmina Drzycim ogłasza przetarg

 • Adres: 86-140 Drzycim, ul. Podgórna
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 3317079 , fax. 52 3317079
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Drzycim
  ul. Podgórna 10
  86-140 Drzycim, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3317079, fax. 52 3317079
  REGON: 92351009000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.drzycim.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ul. Leśnej w miejscowości Drzycim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ul. Leśnej w miejscowości Drzycim, na działce nr 335 w miejscowości Drzycim. Projektowany odcinek drogi o długość 130,00 m i szerokość 3,5 m. Zakres robót obejmuje: - wykonanie robót pomiarowych, - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża, - wyrównanie istniejącej podbudowy, - mechaniczne czyszczenie nawierzchni oraz skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, - wykonanie nawierzchni asfaltowej. 1.2. Wykonawca ponosi koszt wykonania inwentaryzacji powykonawczej oraz zapewnienia oznakowania drogowego, zgodnie z stałą organizacją ruchu, które nie zostały ujęte w przedmiarze robót. 1.3. Opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja zgłoszeniowa robót budowlanych, w tym specyfikacja techniczna, które stanowią integralną część SIWZ. 1.4. Wykonawca ma obowiązek wykonania przed rozpoczęciem robót planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. 1.5. Zestawienie robót do wykonania oraz ich ilość zawiera, stanowiący załącznik do SIWZ – przedmiar robót. Jednocześnie Zamawiający podkreśla, iż dołączony do SIWZ przedmiar robót ma jedynie charakter pomocniczy. 1.6. Dokumentacja zgłoszeniowa robót budowlanych i techniczna znajduje się również do wglądu w Urzędzie Gminy w Drzycimiu - pok. nr 7 w godzinach pracy Urzędu. 1.7. Wykonawca wykona wszelkie roboty towarzyszące, tymczasowe, porządkowe i zabezpieczające - niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. Wszystkie te prace Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach