Przetargi.pl
Przebudowa sieci ciepłowniczej od komory WB-9 do budynku ul. Sztolniowa 4

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Ruda Śląska ogłasza przetarg

 • Adres: 41-700 Ruda Śląska, ul. Zabrzańska 24
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3447806 , fax. 032 3447840
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Ruda Śląska
  ul. Zabrzańska 24 24
  41-700 Ruda Śląska, woj. śląskie
  tel. 032 3447806, fax. 032 3447840
  REGON: 27182384600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pec.rsl.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa sieci ciepłowniczej od komory WB-9 do budynku ul. Sztolniowa 4
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem są roboty budowlane związane z wymianą sieci kanałowej na odcinku od komory WB - 9 do budynku przy ul. Sztolniowej 4 wraz z przyłączem do węzła przy ul. Korfantego 36 w Rudzie Śląskiej. W ramach zadania inwestycyjnego nastąpi wymiana istniejącej sieci kanałowej w miejsce której zostanie ułożona sieć w technologii rur stalowych preizolowanych. Modernizacja sieci cieplnej będzie obejmowała ww. zakres, wraz z robotami demontażowymi kanału i rur . Zakres inwestycji obejmuje modernizację sieci ciepłowniczej o następującej średnicy i długości: 2 x DN 100/200 - długości 199,4 mb 2x DN 65/140 - długości 6,0 mb 2x DN 40 /110 - długości 1,0 mb 2x DN 32 /110 - długości 5,0 mb Wymagania w zakresie materiałów i sposobu wykonania robót określone zostały w SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH i PROJEKCIE BUDOWLANO-WYKONAWCZYM. Zamawiający wymaga przestawienia przez Wykonawcę sposobu zabezpieczenia ciągłości dostaw ciepła, w trakcie prowadzenia robót budowlano - montażowych do odbiorców zasilanych z modernizowanej sieci ciepłowniczej. Zamawiający przewiduje dwie przerwy w dostawie ciepła w miesiącu sierpniu o łącznym czasie trwania 5 dni roboczych. Informacje na temat opłat za wejścia w teren znajdują się w załączonej dokumentacji. Uwaga! 1. Przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztów prac. Zamówienie polega na przeprowadzeniu robót budowlanych, których celem jest przekształcenie stanu obecnego w stan przedstawiony w dokumentacji projektowej i wszelkie ryzyka związane z pojawieniem się ewentualnych robót dodatkowych, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, powinny być wliczone w cenę ofertową. 2. Zobowiązuje się wykonawcę, aby odpady powstałe w trakcie prowadzonych robót budowlanych, przekazał odbiorcy posiadającemu odpowiednie zezwolenia zgodne z ustawą o odpadach (Dz. U. 2001r.Nr 62, poz.628 z późniejszymi zmianami zm.), a otrzymaną kopię karty przekazania odpadów przedłożył Zamawiającemu. 3. Po stronie wykonawcy leży zlecenie nadzorów branżowych, zgodnie z protokołem z posiedzenia ZUDP, który jest załącznikiem do projektu oraz uzyskanie pozytywnej, powykonawczej opinii ZUDP. 4. Wykonawca zobowiązany jest do zbycia 3.704 kg złomu powstałego z demontażu istniejącej sieci kanałowej i rozliczenia się z Zamawiającym ze sprzedaży złomu, poprzez dokonanie wpłaty w kasie lub na konto Zamawiającego kwoty 2.778,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem złotych 00/100), w terminie do 30.09.2013 r. 5. Dopuszcza się składanie ofert równoważnych na urządzenia i materiały inne niż w dokumentacji projektowej. Jako ofertę równoważną uznaje taką o parametrach technicznych nie gorszych od urządzeń i materiałów przewidzianych w załączonym projekcie. Wymaga się od oferenta, który złożył ofertę równoważną, załączenia do niej kart katalogowych zastosowanych materiałów i urządzeń. Ich rodzaj w zakresie elementów technologii sieci (trójniki, kolana, rury itp.) oraz elementów kompensacji (poduszki kompensacyjne, mufy, itp.), a także ilości tych składników, muszą być zgodne z rozwiązaniami zastosowanymi w dokumentacji projektowej i nie podlegają zmianom. ZAMAWIAJĄCY WYMAGA POTWIERDZENIA 60-MIESIĘCZNEJ GWARANCJI NA ZASTOSOWANE MATERIAŁY, URZĄDZENIA I WYKONANE ROBOTY BUDOWLANE.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451110008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca, pod rygorem wykluczenia z postępowania, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100). Wadium powinno być wniesione na podstawie art. 45 ustawy PZP przed upływem terminu składania ofert, tj.: do dnia 8 kwietnia 2013 r. do godz. 11:30.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: hhttp://www.bip.pec.rsl.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach