Przetargi.pl
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I REMONT OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W DZIADOWEJ KŁODZIE – etap I

Gmina Dziadowa Kłoda ogłasza przetarg

 • Adres: 56504 Dziadowa Kłoda, ul. Oleśnicka
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 627 869 280, , fax. 627 851 808
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dziadowa Kłoda
  ul. Oleśnicka 1
  56504 Dziadowa Kłoda, woj. dolnośląskie
  tel. 627 869 280, , fax. 627 851 808
  REGON: 25085504400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.dziadowakloda.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I REMONT OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W DZIADOWEJ KŁODZIE – etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I REMONT OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W DZIADOWEJ KŁODZIE – etap I
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45252100-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a) Zamawiający wymaga, aby wykonawca, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli co najmniej 2 zamówienia, które obejmowały wykonanie robót budowlanych polegających na budowie (w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm. zwanej dalej „ustawą Prawo budowlane”) przebudowie (w rozumieniu art. 3 pkt. 7a ustawy Prawo budowlane) oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum 200 m3/d. d) Projektant lub technolog - osoba posiadająca doświadczenie zawodowe(*1) na stanowisku projektanta lub technologa oczyszczalni ścieków dla budowy przebudowy lub remontu oczyszczalni ścieków o przepustowości min. budowy w tym minimum na jednej zakończonej robocie budowlanej polegającej na wykonaniu (budowy, przebudowy, rozbudowy) oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum 100 m3/d.;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach