Przetargi.pl
Przebudowa pomieszczeń przeznaczonych na Pracownię Konserwacji Papieru i Metali na parterze budynku przy Placu Nankiera 17 we Wrocławiu

Zakład Narodowy im. Ossolińskich ogłasza przetarg

 • Adres: 50-139 Wrocław, ul. Szewska 37
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3444471 wew. 131 , fax. 071 344 85 61
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Narodowy im. Ossolińskich
  ul. Szewska 37 37
  50-139 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3444471 wew. 131, fax. 071 344 85 61
  REGON: 93069199000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.oss.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Fundacja

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa pomieszczeń przeznaczonych na Pracownię Konserwacji Papieru i Metali na parterze budynku przy Placu Nankiera 17 we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: - Przedmiar robót - załącznik nr A (A1, A2, A3) - Dokumentacja projektowa - załącznik nr B (od B1 -B14)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 4 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1.700 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.oss.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach