Przetargi.pl
„Przebudowa odcinka drogi w Borku – osiedle.”

Gmina Głogów ogłasza przetarg

 • Adres: 67-200 Głogów, Piaskowa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 836 55 55, , fax. 076 836 55 67
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Głogów
  Piaskowa 1
  67-200 Głogów, woj. dolnośląskie
  tel. 076 836 55 55, , fax. 076 836 55 67
  REGON: 39064731100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugglogow.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa odcinka drogi w Borku – osiedle.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej w Borku na działce o nr ewid. 356, obręb Borek – Zabornia ”, Gmina Głogów tj. Budowę nawierzchni z betonowej kostki brukowa typu eko – kwadrat koloru szarego gr. 8 cm z wypełnieniem przestrzeni między kostkami żwirem płukanym 4-8 mm lub betonowa kostka brukowa pełna gr. 8 cm z podsypką z miału kamiennego 0-4 mm gr. 4 cm Wykonanie podbudowy kruszywa łamanego stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm Wykonanie warstwy odsączająca z pospółki gr. 15 cm Istniejące podłoże dogęścić mechanicznie Należy dokonać regulacji pionowa studzienek Jeżeli zamawiający uzna, że warstwa kruszywa nadaje się do wbudowania, to należy skalkulować przewóz i wbudowanie w miejsce wskazane przez zamawiającego (do 3 km).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone: 2.1. przelewem – wpłacane na rachunek Gminy Głogów w Banku Spółdzielczym w Głogowie 44 8646 0008 0000 0000 6161 0004 z dopiskiem „wadium – „Przebudowa odcinka drogi w Borku – osiedle. ” – tak, aby przed upływem terminu składania ofert wadium znajdowało się na ww. rachunku (UWAGA: w przypadku wnoszenia wadium na rzecz Wykonawcy przez inny podmiot, w tytule przelewu należy wyraźnie wskazać na rzecz jakiego Wykonawcy wnoszone jest wadium); 2.2. w poręczeniach bankowych, poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmiotu o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.) –załączane do oferty (tj. w kopercie z ofertą, w takim przypadku Zamawiający przekaże oryginał dokumentu stanowiącego wadium do kasy). W przypadku załączenia dokumentu do koperty zawierającej ofertę należy pamiętać, aby nie spinać ww. dokumentu z ofertą i nie numerować go jako kolejnej strony tej oferty. Dokument ten, bowiem ma zapewnić możliwość swobodnego przekazania do kasy, bez konieczności naruszania integralności samej oferty. 2.3. Dopuszczalne jest złożenie wadium w więcej niż jednej formie. 3. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi: 3.1. musi być wystawione na Gminę Głogów, ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów, 3.2. musi zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp; 3.3. w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia – musi obejmować zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań opisanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp każdego z tych Wykonawców; 3.4. okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania z ofertą. 4. Zamawiający zwróci wadium w sposób odpowiadający formie wnoszenia w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 1, 1a oraz 2 ustawy Pzp. W przypadku wpłaty przelewem Zamawiający zwróci kwotę wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy prowadzenia rachunku, pomniejszoną o koszty prowadzenia rachunku oraz o prowizje bankowe. Wadium wniesione inaczej niż w pieniądzu kasa Referatu finansowego wydaje, pracownik merytoryczny przesyła Wykonawcom za potwierdzeniem odbioru. Zamawiający zatrzyma wadium w wypadku, gdy zajdzie jedna z okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 5. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.1. Wykaże się doświadczeniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert – a w przypadku, gdy okres działalności jest krótszy, w tym okresie – tj. wykonał co najmniej 2 zamówienia polegające na przebudowie dróg każde o wartości brutto min. 250 000,00 zł i potwierdzi należyte wykonanie tych robót budowlanych przy pomocy dowodów (np. referencje), zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach