Przetargi.pl
„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1915 R Pstrągowa – Nowa Wieś w km 10+570 – 10+860 i w km 11+120 - 11+670 wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych”

Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie ogłasza przetarg

 • Adres: 38-100 Strzyżów, ul. Łukasiewicza
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 172 761 932 , fax. 172 761 932
 • Data zamieszczenia: 2019-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie
  ul. Łukasiewicza 33
  38-100 Strzyżów, woj. podkarpackie
  tel. 172 761 932, fax. 172 761 932
  REGON: 37048820700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.strzyzowski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1915 R Pstrągowa – Nowa Wieś w km 10+570 – 10+860 i w km 11+120 - 11+670 wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 1915 R na odcinku dł. 840 mb, realizowania w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1915 R Pstrągowa – Nowa Wieś w km 10+570 – 10+860 i w km 11+120 - 11+670 wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych”. Zakres prac obejmuje: roboty przygotowawcze i roboty ziemne, wykonanie chodnika z kostki betonowej z elementami odwodnienia i ściekiem przykrawężnikowym, odcinkowe umocnienie dna rowu i skarp elementami betonowymi, wykonanie warstw z masy MMA jako uzupełnienie ubytków w istniejącej nawierzchni drogi, montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, roboty wykończeniowe. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót, wzór kosztorysu ofertowego oraz STWiORB, które stanowią załączniki do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości: 15 000,00 zł ( słownie: piętnaście tysięcy złotych) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy oprocentowany wskazany przez Zamawiającego: Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Rzeszów nr 72 8642 1126 2012 1120 5793 0003. Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski i dotyczy to wadium składanego w każdej z możliwych form. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne, w przypadku uznania rachunku zamawiającego (wpływ na konto Zamawiającego).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach