Przetargi.pl
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria Zebrzydowska – Brzeźnica w zakresie poszerzenia jezdni i budowy chodnika wraz z przebudową odwodnienia na działkach nr: 1434, 1437/2, 2047/3, 1437/1, 2047/1, 21/17, 21/19, 21/21, 23/19, 23/17 w miejscowości Wysoka.

Gmina Wadowice Urząd Miejski ogłasza przetarg

 • Adres: 34-100 Wadowice, pl. Jana Pawła II
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48 33 873 18 11 , fax. +48 33 873 18 15
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wadowice Urząd Miejski
  pl. Jana Pawła II 23
  34-100 Wadowice, woj. małopolskie
  tel. +48 33 873 18 11, fax. +48 33 873 18 15
  REGON: 000526423
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wadowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria Zebrzydowska – Brzeźnica w zakresie poszerzenia jezdni i budowy chodnika wraz z przebudową odwodnienia na działkach nr: 1434, 1437/2, 2047/3, 1437/1, 2047/1, 21/17, 21/19, 21/21, 23/19, 23/17 w miejscowości Wysoka.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria Zebrzydowska – Brzeźnica w zakresie poszerzenia jezdni i budowy chodnika wraz z przebudową odwodnienia na działkach nr: 1434, 1437/2, 2047/3, 1437/1, 2047/1, 21/17, 21/19, 21/21, 23/19, 23/17 w miejscowości Wysoka.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie wymagane
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: formularz oferty, wycena ofertowa, pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu jw. i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia, w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, dokument potwierdzający dysponowanie niezbędnymi zasobami innych podmiotów, (jeżeli dotyczy), oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach