Przetargi.pl
„Przebudowa nawierzchni sportowej areny Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Matejki 6 w Zabrzu”

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 41-800 Zabrze, ul. Matejki
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2716340, 2716640 w. 102 , fax. 322 716 340
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o.
  ul. Matejki 6
  41-800 Zabrze, woj. śląskie
  tel. 032 2716340, 2716640 w. 102, fax. 322 716 340
  REGON: 27685464000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.zabrze.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa nawierzchni sportowej areny Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Matejki 6 w Zabrzu”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w ramach zadania zaprojektuj i wybuduj polegającego na wymianie nawierzchni syntetycznej w Hali Widowiskowo Sportowej w Zabrzu przy ul. Matejki 6 W zakres prac projektowych i wykonawczych wchodzą: • demontaż istniejącej nawierzchni • reperacja podłoża • zabudowanie całej powierzchni Hali Sportowej 112 m x 53.30 m bez zasypową trawą syntetyczną • Wykonanie linii dla pełnowymiarowego boiska do piki nożnej o wymiarach (pole gry 100,0 x 50,0 m) w nawierzchni z trawy syntetycznej • Wykonanie linii dla trzech boisk treningowych o wymiarach 50,0 x 32,0 m • Wykonanie gniazd w posadce, dostawa i osadzenie tulei dla : - 6 bramek 3x 2 m - 2 bramek 7,32x2,44 m • Dostawa i montaż bramek aluminiowych o wymiarach 3,0 m x 2,0 m wraz z siatkami • Dostawa i montaż bramek aluminiowych o wymiarach 7,32 m x 2,44 m wraz z siatkami • Wywiezienie i utylizacja starej nawierzchni • Opłata za utylizację Zamawiający umożliwi Wykonawcy odpłatny dostęp do trójfazowego przyłącza energii elektrycznej o mocy 40 kW i wody oraz wskaże miejsca ich poboru, w protokole przekazania Terenu Budowy zostanie określony stan licznika energii elektrycznej. Rozliczenie energii elektrycznej zostanie dokonane na podstawie wskazań licznika i wystawionej przez Zamawiającego faktury VAT, przy czym opłata zostanie naliczona zgodnie ze stawkami dostawcy energii elektrycznej. Rozliczenie wody nastąpi poprzez określenie ilości jej faktycznego zużycia przez komisję składającą się z uprawnionych przedstawicieli stron przy przyjęci racjonalnego i oszczędnego zużycia wody dla zastosowanej technologii robót budowlanych, na podstawie wystawionej przez Zamawiającego faktury VAT, przy czym opłata zostanie naliczona zgodnie ze stawkami dostawcy wody. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym Załączniki nr 1 do SIWZ, jako odrębny pliki pdf. Dokumentacja projektowa musi zostać wykonana w formie elektronicznej: 4 egzemplarze w wersji WORD i 4 egzemplarze w formacie PDF oraz 4 egzemplarze w wersji papierowej. Wszystkie wersje muszą być zgodne i kompletne względem siebie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50.000,00 zł. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto ING Bank Śląski 27 1050 1214 1000 0090 3165 0998 z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu KZP/13/VI/2020 na zadanie Przebudowa nawierzchni sportowej areny Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Matejki 6 w Zabrzu”. 5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VIII. 4. niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, tj. informacji z otwarcia ofert, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. Przed podpisaniem umowy wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej przedkładają zamawiającemu umowę spółki. Oferta musi zawierać również: 1) raport z badań laboratoryjnych wydany przez niezależne laboratorium, instytut sportowy np. Labosport, ISP, Ercat, Sportslabs autoryzowane przez FIFA, na zgodność trawy z normą EN 15330-1: 2013 - raport musi potwierdzać wszystkie najważniejsze parametry trawy (wysokość i waga włókna, waga całkowita, dtex, ilość pęczków) i parametry maty e-layer; 2) raport z badań ‘boiskowych’ z boiska pełnowymiarowego na oferowany system – trawa i mata e-layer min. 20 mm (wystawiony przez laboratorium autoryzowane przez FIFA) na potwierdzenie wyników użytkowych wg normy EN-15330-1 (2013/14) – odbicie i toczność piłki, amortyzacja nawierzchni – raport potwierdza uzyskanie wyników wg wymogów FIFA na poziomie FIFA Quality PRO; 3) atest PZH dla trawy potwierdzający stosowanie nawierzchni w obiektach wewnętrznych; 4) kartę techniczną potwierdzoną przez producenta, zawierającą szczegółową charakterystykę i parametry techniczne nawierzchni; 5) autoryzacja producenta nawierzchni ze sztucznej trawy, wystawioną dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię; 6) atest trudnopalności na oferowaną trawę min. klasy C fl-s1; 7) próbka trawy oraz maty e-layer (format A4).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach