Przetargi.pl
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w msc. Główczyn-Antonin o długości 2,160 km

Urząd Gminy w Szczytnikach ogłasza przetarg

 • Adres: 62-865 Szczytniki, Szczytniki 139
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7625001 , fax. 062 7625274
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Szczytnikach
  Szczytniki 139 139
  62-865 Szczytniki, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7625001, fax. 062 7625274
  REGON: 00055190600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szczytniki.ug.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w msc. Główczyn-Antonin o długości 2,160 km
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni drogi gminnej w msc. Główczyn-Antonin o długości 2,160 km , polegająca na wykonaniu dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego o gr. 10 cm, górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego ( gabro, melaf
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332269
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: o udzielenie zamówienia mogą sie ubiegać wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymagania art. 22 ust. 1 ustawy pzp; przedstawią dokument potwierdzający posiadanie przez kierownika robót kwalifikacji w zakresie budowy dróg; w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postepowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy , w tym czasie zrealizowali , co najmniej 2 zadania odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym , stanowiącym przedmiot zamówienia i o wartości min. 70 % oferowanej ceny. ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie odbywała sie na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie załączonych do oferty dokumentów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: oferta musi posiadać następujące dokumenty i oświadczenia : formularz oferty wraz z załącznikami, parafowany projekt umowy, dokumenty potwierdzające posiadanie przez kierownika robót kwalifikacji w zakresie budowy dróg.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.szczytniki.ug.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach