Przetargi.pl
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nowy Nakwasin-Słowiki

Gmina Koźminek ogłasza przetarg

 • Adres: 62-840 Koźminek, ul. Kościuszki 7
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7637085 , fax. 062 7637207
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Koźminek
  ul. Kościuszki 7 7
  62-840 Koźminek, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7637085, fax. 062 7637207
  REGON: 25085541700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kozminek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nowy Nakwasin-Słowiki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nowy Nakwasin - Słowiki w gminie Koźminek ma długość 420m. Ze względu na parametry istniejącej drogi przyjęto standard techniczny D (droga dojazdowa). Droga klasy tech. D jest ogólnodostępną drogą przeznaczoną dla wszy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331237
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 3 000,00 złotych, słownie: trzy tysiace złotych
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków określonych w art. 22 ust 1 ustawy: 1.1)Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień 1.2)Posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 1.3)Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 1.4)Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale VI SIWZ. Z treści załączonych dokumentów winno wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Rozdział VI SIWZ: VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają załączyć do oferty wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. A.W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych składa następujące dokumenty: A.1) Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 do SIWZ A.2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. A.3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - osoby tworzące spółkę osobową powinny złożyć aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, że nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne jako osoba fizyczna - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. A.4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust.1 ustawy Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ A.5) Kosztorys ofertowy - załącznik nr 7 do SIWZ A.6) Projekt umowy - załącznik nr 3 do SIWZ A.7) Podwykonawcy - załącznik nr 9 do SIWZ B.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: B.1) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie. Wykonawca musi udowodnić, że wykonał co najmniej 2 podobne zadania polegające na przebudowie dróg o długości co najmniej 400 metrów bieżących odpowiadające zakresem prac określonym w kosztorysie - załącznik nr 4 do SIWZ. B.2) Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca - załącznik nr 5 do SIWZ B.3) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - Załącznik nr 6 do SIWZ B.4) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. - Zamawiający wymaga aby kierownik budowy posiadał uprawnienia: kierownika budowy i robót w zakresie dróg i nawierzchni lotniskowych, oraz posiadał aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego w oparciu o art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r., nr 5, poz. 42 ze zmianami) C.W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: C.1) Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. D. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: D.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. A.2), A.3), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu E. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie 1. Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane części VI pkt. A 2, A 3,A 4, C 1, dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie 2. podmioty zobowiązane są do załączenia do oferty umowy regulującej współpracę tych podmiotów lub: - Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz Oświadczenie podpisane przez wszystkie podmioty, że konsorcjum zostało zawarte na czas wykonania zadania i zobowiązuje się wykonać to zadanie 3. oferta oraz wzór umowy muszą być podpisane przez wszystkie podmioty lub podmiot uprawniony do reprezentacji, o ile taka reprezentacja wynika z umowy lub Pełnomocnictwa Umowa regulująca współpracę podmiotów składających wspólnie ofertę powinna zawierać m.in.: a) określenie celu gospodarczego, b) oświadczenia podmiotów o przyjęciu odpowiedzialności solidarnej, c) wskazanie podmiotu, któremu powierza się prowadzenie spraw i reprezentację na zewnątrz (lidera); d) oznaczenie czasu trwania umowy; wymaga się, aby czas trwania umowy był nie krótszy niż okres realizacji zamówienia oraz okres gwarancji i rękojmi), e) zakaz zmian w umowie bez zgody zamawiającego UWAGA: Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków będzie rozpatrywał podane informację łącznie Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kozminek.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach