Przetargi.pl
Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1648N DK nr 58 (Ruciane-Nida) – Wiartel – DK nr 63 (Jeże) w km 34+140 k/m Jeże.

Powiat Piski - Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu ogłasza przetarg

 • Adres: 12-200 Pisz, ul. Czerniewskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 874 232 807, , fax. 0-87 4232422
 • Data zamieszczenia: 2019-05-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Piski - Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu
  ul. Czerniewskiego 6
  12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 874 232 807, , fax. 0-87 4232422
  REGON: 79067601000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1648N DK nr 58 (Ruciane-Nida) – Wiartel – DK nr 63 (Jeże) w km 34+140 k/m Jeże.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1648N DK nr 58 (Ruciane-Nida) – Wiartel – DK nr 63 (Jeże) w km 34+140 k/m Jeże. Zakres rzeczowy obejmuje roboty: Prace rozbiórkowe: - roboty przygotowawcze, - rozbiórka wyposażenia obiektu, - rozbiórka konstrukcji nośnej mostu, - rozbiórka podpór mostu; Przebudowa mostu: - prace pomiarowe i przygotowawcze, - wykonanie posadowienia na palach wielkośrednicowych zwieńczonych ławą żelbetową, - wybudowanie nowych podpór ze skrzydłami, - wybudowanie ustroju niosącego mostu składającego się z przęseł – belek prefabrykowanych strunobetonowych typu „T”, o schemacie statycznym belki swobodnie podpartej, dźwigarów i współpracującej z nimi płyty żelbetowej pomostu, - wyposażenie obiektu (wykonanie izolacji pomostu, wykonanie belek podporęczowych i płyty chodnikowej; wykonanie w świetle krawężników nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej; wykonanie na belkach podporęczowych i płycie chodnikowej nawierzchni z żywicy; wykonanie barier ochronnych; wykonanie systemu odwodnienia obiektu; zabezpieczenie skarp i wybudowanie schodów na skarpie; osadzenie znaków pomiarowych), - inwentaryzacja powykonawcza; Przebudowa dojazdów do mostu: - prace pomiarowe i przygotowawcze, - wykonanie poszerzenia korpusu drogowego, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, - ustawienie krawężników i budowa jednostronnego chodnika wraz ze ściekiem pochodnikowym, - ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca pod budowę nawierzchni wraz z utwardzonym bitumicznie poboczem, - ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna na jezdni i utwardzonym poboczu, - wykonanie zjazdów publicznych o konstrukcji jak droga główna, - wykonanie zjazdów gospodarczych do siedzib i pól o nawierzchni z kruszywa łamanego, - oznakowanie pionowe i poziome przebudowanego odcinka, - inwentaryzacja powykonawcza. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Rozdziałach IV – VI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót budowlanych zgodnie z prawem polskim, a w szczególności z przepisami techniczno - budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów i materiałów stosowanych w budownictwie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45221111-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 40000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od stawiania warunków szczególnych w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (składane w postępowaniu wraz z oświadczeniami składanymi przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą; 2) Pełnomocnictwo – (składane w postępowaniu wraz z oświadczeniami składanymi przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu) – do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza; 3) Zobowiązanie podmiotu (jeżeli dotyczy) – (składane w postępowaniu wraz z oświadczeniami składanymi przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu) – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza . 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – (składane w postępowaniu wraz z oświadczeniami składanymi przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu) – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza;5) Wraz z ofertą należy złożyć: - zestawienie wartości z kosztorysów ofertowych (Formularz 2.1) i kosztorysy ofertowe (Formularz 2.1a – przebudowa mostu i Formularz 2.1b – przebudowa dojazdów do mostu), - kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu lub oryginał dokumentu poświadczający wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz – wraz z jego kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach