Przetargi.pl
Przebudowa mostu przez rz. Odrę w ciągu ul. Nysy Łużyckiej – droga wojewódzka nr 435

Miejski Zarząd Dróg Opole ogłasza przetarg

 • Adres: 45-594 Opole, Firmowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4697413, , fax. 77 469 74 02
 • Data zamieszczenia: 2019-01-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg Opole
  Firmowa 1
  45-594 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4697413, , fax. 77 469 74 02
  REGON: 53054601300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa mostu przez rz. Odrę w ciągu ul. Nysy Łużyckiej – droga wojewódzka nr 435
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotowe zadanie będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W zakres zadania będzie wchodziło opracowanie projektu przebudowy mostu przez rz. Odrę w ciągu ul. Nysy Łużyckiej, a następnie wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z przebudową mostu przez rz. Odrę w ciągu ul. Nysy Łużyckiej. Inwestycja realizowana będzie w Województwie Opolskim w mieście Opolu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Program Funkcjonalno-Użytkowy pn.: „Przebudowa mostu przez rz. Odrę w ciągu ul. Nysy Łużyckiej – droga wojewódzka nr 435, a także zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzoru umowy. Dodatkowo jako element pomocniczy (poglądowy) Zamawiający dołączył do SIWZ projekt Budowlano-wykonawczy „Projekt remontu mostu nad Odrą w ciągu ul. Nysy Łużyckiej w Opolu” , opracowany w przez Biuro projektowania Dróg i Mostów MOSTOM , ul. 1 Maja 4,49-130 Tułowice Zadanie podzielono na trzy etapy składające się na całość zadania inwestycyjnego: Etap I - Prace projektowe: opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu przez rz. Odrę w ciągu ul. Nysy Łużyckiej – droga wojewódzka nr 435 zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym -tj. projektu budowlanego i wykonawczego, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiaru oraz innych materiałów, które będą podstawą realizacji robót budowlanych i uzyskania zatwierdzenia dokumentacji projektowej w drodze pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia robót umożliwiających realizację robót. Etap II - Roboty budowlano-montażowe: Przebudowa mostu przez rz. Odrę w ciągu ul. Nysy Łużyckiej – droga wojewódzka nr 435 zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową. Lokalizacja budowy: Inwestycja realizowana będzie w Województwie Opolskim na terenie miasta Opola, nad rzeką Odrą w rejonie na ulicy Nysy łużyckiej – droga wojewódzka nr 435. Zakres rzeczowy obejmuje m.in.: 1) przebudowę wspornika chodnikowego mostu stalowego (od strony dolnej wody) 2) wymianę wyposażenia mostu – dylatacji na jezdni i chodnikach, wymiany nawierzchni jezdni , wymiany poręczy, wymiany krawężnika, 3) naprawę powierzchni betonowych przyczółków i skrzydeł mostu stalowego, 4) budowę ciągu pieszo-rowerowego lub pieszego i rowerowego po omawianej stronie jezdni na odcinku od ulicy Bończyka ( wraz z wiaduktem nad ulicą Bończyka) do Placu Konstytucji 3 Maja, 5) wymianę warstwy ścieralnej jezdni , nitki północnej, na całym omawianym odcinku ( d wiaduktu nad ulicą Bończyka do placu Konstytucji 3 Maja ), 6) wymianę poręczy na odcinku muru oporowego od wiaduktu nad ulicą Bończyka do schodów oraz zaprojektowanie zamocowania słupa oświetleniowego na murze oporowym (na tym odcinku ), 7) wymianę poręczy na odcinku muru oporowego pomiędzy obiektami, 8) wykonanie zamocowań słupa oświetleniowego na murze oporowym (na tym odcinku), 9) wymianę poręczy na odcinku muru oporowego od mostu nad rzeką Odrą do Placu Konstytucji 3 Maja, 10) wykonanie zamocowań słupów oświetleniowych na moście, 11) wymiana rury osłonowej dla kabla zasilającego oświetlenie. Na opisanym w SIWZ odcinku ulicy w chwili obecnej jest realizowana przebudowa oświetlenia. Etap III - pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami budowlano-montażowymi. Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie obejmującym w szczególności: a. pobyt na budowie i uczestnictwo branżystów w naradach koordynacyjnych w składzie wymaganym dla charakteru robót ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym robót budowlanych, a nadto, udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, Inżyniera kontraktu lub inspektora nadzoru inwestorskiego, uczestnictwo w odbiorach robót oraz w odbiorze końcowym budowy, próbach instalacji, procedurach, rozruchu, na każde żądanie Zamawiającego; b. stwierdzanie zapisami w dzienniku budowy, w zakresie wszystkich branż, niezgodności realizacji tych robót z zatwierdzonym projektem budowlanym i wykonawczym, wpisy należy wykonywać podczas pobytów w trakcie trwania robót budowlanych; c. wyjaśnienie wykonawcy robót wątpliwości dotyczących projektu budowlanego i wykonawczego oraz zawartych w nim rozwiązań oraz ewentualne uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej; d. wprowadzanie, po uzgodnieniu z Zamawiającym, rozwiązań zamiennych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w zatwierdzonym projekcie budowlanym; e. złożenie oświadczenia o wprowadzeniu zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego; f. wykonanie projektów zamiennych, których przedmiotem są istotne zmiany w stosunku do projektu budowlanego będącego podstawą realizacji Inwestycji, przy czym wykonanie takich projektów nastąpi na podstawie odrębnego zamówienia, chyba że wykonanie takich projektów nastąpi w ramach gwarancji (rękojmi), udzielonej przez Wykonawcę dla Dokumentacji projektowej, weryfikacja powykonawczych projektów budowlanych wszystkich branż, pod kątem ich zgodności z projektem budowlano-wykonawczym i rozwiązaniami zamiennymi; 1. Wszelkie oświadczenia składane przez Wykonawcę Zamawiającemu lub Inżynierowi kontraktu w wykonaniu czynności, o których mowa w pkt 1- 4, będą miały formę pisemną. Sprawowanie nadzoru autorskiego będzie następować poprzez dokonywanie w szczególności następujących czynności: a. zapisów na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, wykonawczej; b. wykonywanie i dostarczanie rysunków zamiennych lub szkiców, albo nowych projektów opatrzonych datą, podpisem oraz informacją, jaki element dokumentacji zastępują; c. stosownych wpisów do dziennika budowy. Obowiązki nadzoru autorskiego: a. Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski według potrzeb wynikających z postępu robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót budowlanych, oraz będzie do dyspozycji na wezwanie Zamawiającego, Inżyniera kontraktu lub inspektora nadzoru inwestorskiego, z odpowiednim wyprzedzeniem terminu, nie krótszym niż 3 dni robocze; b. Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym lub inspektorem nadzoru inwestorskiego telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną przewidywany termin pobytu na budowie. Projektant w trakcie realizacji budowy i wykonywania czynności nadzoru autorskiego ma prawo: a. wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących realizacji robót; b. żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót w razie: i. stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia, ii. wykonania ich niezgodnie z dokumentacją techniczną. Cena oferty pełnego zakresu zamówienia musi również zawierać m.in. następujące koszty: a) zapewnienie zespołu projektantów robót występujących branż, b) opracowanie dokumentacji projektowej; c) zapewnienie kierownika budowy i kierowników robót występujących branż, d) opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, e) wykonania wszelkich robót przygotowawczych, tymczasowych, wykończeniowych i porządkowych. f) zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, g) ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy (ogrodzenie pozostaje własnością wykonawcy). h) zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy i) w cenie oferty należy ponadto uwzględnić warunki stawiane przez właścicieli urządzeń, w tym nadzór nad urządzeniami (pomiary, dokumentacja powykonawcza itp.) szkolenia pracowników oraz inne opłaty związane z realizacją zadania, j) opracowania i uzyskania zatwierdzenia projektu organizacji ruchu we właściwym organie zarządzającym ruchem oraz wprowadzenia i utrzymanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z jej ewentualną korektą/aktualizacją, na wniosek Inżyniera Kontraktu lub zarządzającego ruchem, w trakcie realizacji robót, (materiał stanowi własność wykonawcy). k) odtworzenie dróg, chodników, poboczy poprzez doprowadzenie do stanu pierwotnego l) wykonania dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego) m) związane z odbiorami wykonanych robót, n) innych kosztów wynikających z umowy, której wzór stanowi załącznik do SIWZ, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, o) w cenie oferty należy uwzględnić ponadto: I. odległość wywozu materiałów z rozbiórki do najbliższego punktu przyjęcia/przekazania odpadów budowlanych, II. przewozu materiałów stanowiących własność Zamawiającego do wyznaczonego miejsca na terenie miasta Opole tj.: - destrukt bitumiczny - frezowina, o) cenę opracowania projektu lub innej niezbędnej dokumentacji wymaganej obowiązującym Prawem polskim budowlanym oraz uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę (lub innej decyzji administracyjnej) p) inne koszty wynikające z umowy, której wzór stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacji technicznej q) pełnej obsługi geodezyjnej tj. zapewnienie obsługi geodezyjnej inwestycji w trakcie realizacji robót na zadaniu inwestycyjnym oraz wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych i przyjęcie tych pomiarów do zasobu geodezyjnego właściwego Starostwa Powiatowego/Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu przed odbiorem końcowym zadania inwestycyjnego oraz dostarczenie Zamawiającemu powykonawczej dokumentacji geodezyjnej zgodnej z wymogami obowiązującego prawa polskiego, odtworzenie i stabilizacja kamieni granicznych. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony znajdujących się na terenie inwestycji stałych znaków stabilizowanej osnowy geodezyjnej. W przypadku ich zniszczenia lub przemieszczenia Wykonawca ponosi koszty ich odtworzenia. r) Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania części robót budowlanych w sytuacji gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy – roboty zaniechane. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało ponadto: 1) uwzględnienie w kosztach ogólnych ewentualny koszt tymczasowych dróg dojazdowych oraz naprawę dróg publicznych, 2) uzyskanie wszystkich wymaganych prawem polskim pozwoleń, decyzji administracyjnych łącznie z pozwoleniem na użytkowanie jeśli będzie wymagane. 3) uporządkowanie terenu budowy/inwestycji, tj. usunięcie dzikich wysypisk, 4) wypełnienie obowiązków nałożonych w uzgodnieniach, warunkach technicznych, decyzjach administracyjnych. 5) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia poszczególnych etapów robót wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i zatwierdzenia przez właściwy organ zarządzający ruchem - Urząd Miasta Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej oraz przekazania po 1 egz. w wersji papierowej oraz elektronicznej (nośnik CD) Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu. Uwagi dodatkowe: 1) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone na działkach zniszczonych w trakcie prowadzenia robót (w tym wszystkich dróg zniszczonych przez Wykonawcę w trakcie wykonywania robót). W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody władającym terenem bez zbędnej zwłoki, bądź przez przywrócenie terenu do stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. 2) Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki dla zabezpieczenia środowiska zarówno na terenie budowy, jak i poza nim, oraz dla ograniczenia szkód i uciążliwości dla ludzi i mienia, wynikłych z zanieczyszczenia, hałasu i innych skutków jego działań. 3) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, w tym również ustawy o odpadach i ustawy o ochronie przyrody. Wszelkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, poniesie Wykonawca. 4) Wykonawca uiści stosowne opłaty oraz uzyska na swój koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz odpadów, oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego terenu budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem robót, tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. 5) Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, których może potrzebować do wykonania robót objętych zamówieniem. W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących kontrolowanych źródeł, Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz musi zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę konieczną do korzystania przez niego z tych usług i do pomiaru pobranych ilości. 6) Wykonawca ograniczy swoje działania do terenu objętego inwestycją. Wykonawca podejmie konieczne kroki dla utrzymania sprzętu Wykonawcy oraz personelu Wykonawcy na terenie budowy i tych obszarów dodatkowych, z dala od terenów sąsiednich. 7) W trakcie wykonywania robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód i będzie składował lub pozbywał się wszelkiego zbędnego sprzętu Wykonawcy i nadwyżek materiałów. Wykonawca będzie usuwał z terenu budowy wszelkie szczątki, odpadki oraz elementy infrastruktury tymczasowej, które nie są już potrzebne. 8) Wykonawca na terenie budowy będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy odpad musi być zagospodarowany zgodnie z obowiązującym prawem. 9) Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak np.: odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót rozbiórkowych, wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. 10) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego podwykonawców podczas wykonywania robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora Nadzoru. 11) Dziennik Budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego będzie przechowywany na Terenie Budowy, a Kierownik Budowy będzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim prawem budowlanym. Informacje będą wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby właściwie umocowane zgodnie z polskim prawem budowlanym. 12) Wykonawca zapewni, że robotami będą kierowały osoby posiadające aktualne uprawnienia budowlane, wymagane przez prawo budowlane dla poszczególnych specjalności i wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz będące członkami właściwej izby samorządu zawodowego we wszystkich specjalnościach wynikających z dokumentacji techniczno-projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ. 13) Roboty objęte są gwarancją wykonawcy i rękojmią za wady zgodnie z postanowieniami umowy. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty wykonania całości zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, określonej w protokole odbioru końcowego. Okres gwarancji wykonawcy i rękojmi dla niniejszego zadania wynosi nie mniej niż 60 miesięcy. Gwarancja i rękojmia, w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu przez Wykonawcę części robót wynosi nie mniej niż 60 miesięcy. 14) Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, zarządców cieków wodnych, właścicieli urządzeń i istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego – np. energetyczne linie napowietrzne, jak również inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczęcia robót oraz o przewidywanym terminie ukończenia robót, jak również uzgodnić terminy, technologię i nadzór nad prowadzonymi robotami. Wykonawca we własnym zakresie uzyska uzgodnienia z właścicielami, administratorami lub posiadaczami terenów dla ich czasowego zajęcia na potrzeby prowadzenia robót oraz uwzględni w wartości oferty wszystkie koszty jakie poniesie z tego tytułu (tzn. wpłaci m.in. niezbędne kaucje gwarancyjne; odszkodowania za wyrządzone w trakcie realizacji robót szkody, itp.). 15) Powyższe zasady opisane w pkt. 16) stosuje się także w odniesieniu do terenów będących w posiadaniu osób prywatnych. 16) Odbiór końcowy zadania nastąpi po zrealizowaniu całości prac objętych przedmiotem Umowy, w tym uzyskaniu i przekazaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę zgody właściwego organu nadzoru budowlanego na użytkowanie Inwestycji oraz po dostarczeniu Zamawiającemu i/lub Inżynierowi Kontraktu przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej wykonanej w formie Operatu Kolaudacyjnego. „Uzyskanie zgody właściwego organu nadzoru budowlanego na użytkowanie Inwestycji” oznacza odpowiednio: 1) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie ; 2) przyjęcie przez właściwy organ nadzoru budowlanego bez uwag zawiadomienia o zakończeniu budowy bądź upływ 21 dniowego terminu od daty zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, w którym organ nie wyrazi sprzeciwu; 3) uzyskanie zawiadomienia od właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu postępowania w sprawie zawiadomienia o zakończeniu budowy "Operat Kolaudacyjny” oznacza zbiór dokumentów budowy, niezbędnych do dokonania odbioru końcowego, przygotowanych przez Wykonawcę, w szczególności: dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz dokumenty potwierdzające, że wbudowane materiały zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyniki badań, pomiarów i prób potwierdzających jakość wykonanych robót oraz książki obiektów i instrukcje obsługi obiektów. 17) Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu – także w dokumentacji projektowej, znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne („lub równoważne” – art. 29 ust 3 ustawy pzp). Dotyczą one wszystkich elementów / składników opisu przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu, które są wymagane od wykonawcy. Zamawiający przygotowując opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu wskazał wszystkie znane mu przypadki i w każdym z nich podał zasady oceny rozwiązań równoważnych. Jeżeli wykonawca stwierdzi/zauważy, analizując opis przedmiotu zamówienia, że nie są to wszystkie przypadki, prosi się wykonawcę, aby niezwłocznie/przed terminem składania ofert przekazał zamawiającemu tą informację wskazując to w zapytaniu dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia i zasad oceny rozwiązań równoważnych. a. Zasady oceny rozwiązań równoważnych obowiązujące w niniejszym postępowaniu obejmują zakres badania i oceny ofert, gdzie nie wypełnienie wszystkich elementów tego opisu może być podstawą do odrzucenia oferty (art. 89 ust 1 pkt 2). W niektórych przypadkach zamawiający wprowadził obowiązek dodatkowego opisania danego szczegółu oferty równoważnej z wykazaniem w treści oferty spełnienia wymagań rozwiązania równoważnego przyjętego przez zamawiającego w tym postępowaniu. b. Zasady oceny rozwiązania równoważnego będą także obowiązywać w trakcie realizacji umowy, gdzie w przypadku zamiaru wprowadzenia w trakcie realizacji umowy (zamawiający lub wykonawca) rozwiązania równoważnego przewidzianego zapisami niniejszej siwz i opisu przedmiotu będą stanowiły między innymi o tym, czy zamawiający może dopuścić rozwiązanie równoważne czy też nie (art. 144 ust 1 pkt 1 u.p.z.p.). Podobna zasada obowiązuje w przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały prowadzone odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u.p.z.p. Oferowanie rozwiązań równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia wymaga dodatkowo wykazania, że oferowane rozwiązanie równoważne jest o parametrach techniczno – eksploatacyjno - użytkowych nie gorszych niż wymagane przez zamawiającego. Ciężar wykazania spełnienia tych wymagań leży po stronie wykonawcy w składanej ofercie lub jeżeli ten przypadek ma miejsce w trakcie realizacji umowy – w chwili zaistnienia konieczności dokonania takiej zmiany. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane wg zasad wskazanych powyżej musi dodatkowo wykazać w ofercie/ w trakcie realizacji zamówienia, że oferowane przez niego dostawy/usługi/roboty budowlane spełniają wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w treści SIWZ i w postępowaniu. Wykazanie, że oferowane przez Wykonawcę rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego musi nastąpić w złożonej ofercie (na etapie prowadzenia robót budowlanych w formie pisma skierowanego do Zamawiającego) z podaniem szczegółowych parametrów zaproponowanych materiałów i urządzeń oraz udowodnienia okoliczności wynikających w wcześniejszych zapisów. Stosowanie powyższych rozwiązań równoważnych dotyczy także przypadków, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia wskutek jakiegoś niedopatrzenia pojawiły się wskazania, o których mowa w niniejszym materiale. Rozwiązanie równoważne przyjęte przez wykonawcę nie może zmieniać założeń projektowych (nie może stanowić zmiany dokumentacji projektowej), na które Zamawiający nie wyraża zgody na obecnym etapie postępowania. Wszelkie materiały, urządzenia i rozwiązania równoważne, muszą spełniać następujące wymagania i standardy w stosunku do materiału, urządzenia, produktu wskazanego jako przykładowy, tj. muszą być co najmniej : - o parametrach technicznych i jakościowo nie gorszych materiałów i urządzeń, jeśli zostały określone w dokumentacji projektowej, ponadto muszą być: - kompatybilne z istniejącą i projektowaną infrastrukturą, - spełniać te same funkcje, - spełniać wymagania bezpieczeństwa konstrukcji, bhp i p.poż, - posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, atesty i aprobaty techniczne. 18) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o pracę w zakresie i okresie realizacji zamówienia osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 r, poz. 917, t.j. ze zm.). Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowiązany jest do zatrudniania na podstawie umowy o pracę w zakresie i w okresie realizacji zamówienia, osób wykonujących następujące czynności: Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowiązany jest do zatrudniania na podstawie umowy o pracę w zakresie i w okresie realizacji zamówienia, osób wykonujących następujące czynności: Roboty branży mostowej (roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty betonowe, roboty wykończeniowe). Roboty branży drogowej (roboty przygotowawcze, nawierzchnie, roboty wykończeniowe). W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na umowę o pracę. Uprawnienia Zamawiającego określają szczegółowo zapisy umowy § 7 ust. 12-14. 19) Wymóg związany z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 317 z późn. zm.). Wykonawca winien uwzględnić podczas realizacji przedmiotu zamówienia wymogi określone w art. 68 oraz art. 76 ww. ustawy. 20) Wykonawca przez cały okres trwania umowy winien dysponować osobami: (1) Kierownik Budowy (kierownik robót branży mostowej)– posiadającym: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 poz. 1202 t. j. z późn.zm.) oraz doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót branży mostowej przy budowie, przebudowie lub remoncie co najmniej 1 obiektu mostowego. (2) Projektant branży mostowej – posiadającym: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji do projektowania w specjalności inżynieryjnej mostowej potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 poz. 1202 t. j. z późn.zm.) oraz doświadczenie zawodowe w wykonaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej (projekt budowalny lub projekt wykonawczy sporządzony zgodnie z prawem polskim) budowy, przebudowy, remontu co najmniej 1 obiektu mostowego o długości co najmniej 50 m (3) Kierownik robót branży drogowej – posiadającym: uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 poz. 1202 t. j. z późn.zm.) oraz doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót branży drogowej w zakresie budowy, przebudowy lub remontu co najmniej 1 drogi (ulicy) o nawierzchni bitumicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45221000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 50 000,00 zł. 2. Forma wadium. 1) Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.). 2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być złożona w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą, a ponadto winna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać w treści następujące elementy: a) oznaczenie dającego zlecenie i Wykonawcy, za którego działanie bądź zaniechanie gwarant odpowiada oraz wskazanie jego siedziby, b) oznaczenie beneficjenta gwarancji - jako beneficjenta gwarancji należy wskazać: Miasto Opole z siedzibą w Opolu, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole, reprezentowane przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu, ul. Firmowa 1, 45-594 Opole, dalej w treści zwany „Beneficjentem”, c) oznaczenie gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie jego siedziby, d) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, e) kwotę gwarancji, f) termin ważności gwarancji, g) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia na rzecz Beneficjenta kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Beneficjenta i w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, zawierające oświadczenie, iż: - Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, lub, że: - Wykonawca, którego ofertę wybrano: • odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub • nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub • zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; h) W przypadku, gdy gwarancja wadialna zabezpiecza ofertę złożoną przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści gwarancji powinno wyraźnie wynikać, iż odpowiedzialność gwaranta obejmuje działania bądź zaniechania każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymienione w art. 46 ust. 4a i ust. 5 u.p.z.p., oraz wszystkich łącznie, i) Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba że wynika to z przepisów prawa. 3) Postanowienia Rozdziału 12 pkt 2 ppkt 2) stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w Rozdziale 12 pkt 2 ppkt 1 lit. b i e. 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg w Opolu ul. Firmowa 1 45-594 Opole Bank Millenium S.A. Nr konta: 79 1160 2202 0000 0002 1551 6019 2) Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 3) Wadium wnoszone w dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu ul. Firmowa 1 pok. nr 314 - oryginał, ponadto Wykonawca dołączy kopię wadium do oferty i połączy ją z ofertą w sposób trwały. 4. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy data wpływu na rachunek zamawiającego – uznanie rachunku nastąpi przed upływem terminu składnia ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę ma charakter informacyjny, nie jest warunkiem wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 5. Zwrot wadium. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w u.p.z.p. 6. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacjach wskazanych w u.p.z.p.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od określenia niniejszego warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: -

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach