Przetargi.pl
„Przebudowa lokalu nr 2 w istniejącym budynku mieszkalno-usługowym w Cieszynie przy ul. Katowickiej 8”

GMINA CIESZYN reprezentowana przez Burmistrza Miasta Cieszyna ogłasza przetarg

 • Adres: 43-400 Cieszyn, Rynek 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-07-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA CIESZYN reprezentowana przez Burmistrza Miasta Cieszyna
  Rynek 1
  43-400 Cieszyn, woj. śląskie
  REGON: 072182338
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.cieszyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa lokalu nr 2 w istniejącym budynku mieszkalno-usługowym w Cieszynie przy ul. Katowickiej 8”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych obejmujących przebudowę lokalu nr 2 w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Katowickiej 8 w Cieszynie. Zakres robót obejmuje m.in. : rozbudowę i przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej,wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania,przebudowę wewnętrznej instalacji wodnej i kanalizacji sanitarnej,przebudowę wewnętrznej instalacji elektrycznej z osprzętem,przebudowa ścianek działowych,wymiana stolarki drzwiowej,prace wykończeniowe, okładzinowe, malarskie,wymiana podłóg,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 100 000 PLN (sto tysięcy złotych 00/100);2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że:1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej: trzy (3) zamówienia na roboty budowlane w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane (art. 3 pkt 7), obejmujące remont lub przebudowę lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 40 m2, a wartość każdego zamówienia wyniosła co najmniej 30 000 zł brutto (słownie trzydzieści tysięcy złotych brutto).2) dysponuje następującymi osobami:a) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające wymaganym, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), a także ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63 poz. 394 ze zm.).b) Ponadto wymaga się aby Wykonawca dysponował osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, w zakresie branży elektrycznej: co najmniej 1 osobą przewidzianą do realizacji zamówienia, które mają posiadać świadectwa kwalifikacyjne (E) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, co najmniej 1 osobą przewidzianą do realizacji zamówienia, która ma posiadać świadectwo kwalifikacyjne (D) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji elektroenergetycznych na stanowisku dozoru.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-09

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach