Przetargi.pl
Przebudowa instalacji teletechnicznych systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWIN) oraz systemu kontroli dostępu (SKD) w budynku Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy ul. Ksawerów 13 w Warszawie

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza przetarg

 • Adres: 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 4210100 , fax. 22 8288773
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
  00-071 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 4210100, fax. 22 8288773
  REGON: 00027406800010
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mkidn.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa instalacji teletechnicznych systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWIN) oraz systemu kontroli dostępu (SKD) w budynku Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy ul. Ksawerów 13 w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowo-budowlanych polegających na Przebudowie instalacji teletechnicznych systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWIN) oraz budowa systemu kontroli dostępu (SKD) w budynku Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy ul. Ksawerów 13 w Warszawie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45311100-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że posiada ważną koncesję wydaną na podstawie ustawy z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2213 z późn. zm.) na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia, realizowaną w formie zabezpieczenia technicznego; b) Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że posiada dokument potwierdzający autoryzację producenta systemu GEMOS w zakresie wdrożenia i serwisowania systemu zarządzania budynkiem GEMOS. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania i podpisania umowy. Wykonawcy występujący wspólnie muszą łącznie spełnić powyższy warunek.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy Formularz należy złożyć w formie oryginału. 2. Zobowiązanie do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów (propozycję treści takiego oświadczenia zawiera Zobowiązanie należy złożyć w oryginale. 3. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa – oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona przez notariusza. 4. Dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty akceptowalną forma wadium. 5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców – oświadczenie dotyczące zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, jaki będzie realizował każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie – w formie oryginału.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach