Przetargi.pl
Przebudowa i rozbudowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaktorowie przy ul. Warszawskiej 88.

Gmina Jaktorów ogłasza przetarg

 • Adres: 96313 Jaktorów, ul. Warszawska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 046 8564026, 8564069 , fax. (046) 855 21 88
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jaktorów
  ul. Warszawska 33
  96313 Jaktorów, woj. mazowieckie
  tel. 046 8564026, 8564069, fax. (046) 855 21 88
  REGON: 75014825900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i rozbudowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaktorowie przy ul. Warszawskiej 88.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje budowę placu zabaw dla dzieci wraz z wyposażeniem, z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej, wykonanej bezpośrednio na terenie budowanego placu zabaw - nie prefabrykowanej, montaż chodników i urządzeń małej architektury, nasadzenia drzew i krzewów wraz z wykonaniem terenów zielonych. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: 1) Projekt budowlany 2) Projekt wykonawczy 3) Szczegółowa specyfikacja techniczna. 4) Przedmiar robót Zaleca się aby przed złożeniem oferty Wykonawca dokładnie zapoznał się ww. Dokumentacją projektową oraz terenem wykonania przyszłych robót budowlanych. UWAGA!!! 4. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp (Dz. U. Z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące poniżej wymienione czynmności były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. Z 2014 r. Poz. 1502, z późn. zm.) tj.: pracowników niższego szczebla technicznego – organizacja i realizacja robót budowlanych oraz pracowników fizycznych bezpośrednio wykonujących roboty. 5. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych waymagań, rodzaju czynnosci niezbędnych do realizacji zamówienia, ktorych dotyczą wymagania zawiera zapis w Projekcie umowy – załącznik nr 6 do SIWZ. 6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia na który składają się:Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Przedmiar robót, Szczegółowa specyfikacja techniczna, stanowiące załącznik nr 2a -2d do SIWZ. 7. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń i wyrobów równoważnych do wskazanych w załącznikach stanowiących opis przedmiotu zamówienia (z podaniem nazwy i typu), pod warunkiem uzyskania parametrów techniczno-eksploatacyjno-montażowych nie gorszych jak uzyskane poprzez realizację wg wskazań projektanta oraz pod warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje konieczności dokonania zmian rozwiązań zawartych w dokumentacji, a także zostanie zatwierdzone przez przedstawicieli Zamawiającego wskazanych w umowie. 8. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Decyzję czy zaoferowany materiał, urządzenie lub wyrób jest zgodny z wymaganiami SIWZ lub równoważny z materiałem, urządzeniem lub wyrobem wskazanym w SIWZ podejmą przedstawiciele Zamawiającego po przedłożeniu mu przez Wykonawcę informacji o materiale, urządzeniu lub wyrobie wraz z odpowiednimi katalogami, certyfikatami i próbkami, o ile takie są wymagane w SIWZ. 9. Ilekroć w treści niniejszej SIWZ bądź w załącznikach do niej, Zamawiający powołuje się na jakiekolwiek normy, atesty lub certyfikaty, Wykonawca może wykorzystać normy, atesty lub certyfikaty w stosunku do nich równoważne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112723-9

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. WYSOKOŚĆ WADIUM 1) Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 30.000 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). FORMA WADIUM 1) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach, określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 2. TERMIN I MIEJSCE WNIESIENIA WADIUM 1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego 28124033501111000035402132. 3) Dowód wniesienia wadium w pieniądzu musi zawierać w rubryce „tytułem” sformułowanie ze zwrotem: „Wadium w postępowaniu: nr ID.271.3.2017.” 4) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu do oferty należy załączyć dokument potwierdzający dokonanie przelewu (wpłaty wadium). 5) Wadium wnoszone w pieniądzu winno znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6) W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu, wymagane jest złożenie oryginalnego dokumentu wskazanego w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 ustawy Pzp. Oryginał dokumentu powinien być załączony do oferty w osobnej kopercie. Oprócz oryginału ww. dokumentu do oferty należy przedłożyć jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Przedmiotowy dokument winien być sporządzony w języku polskim. 7) Z dokumentu wadium wniesionego w formie wskazanej w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 ustawy Pzp, powinno wynikać: (i) jednoznaczne gwarantowanie wypłat należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od pierwszego żądania Zamawiającego, (ii), iż zatrzymanie wadium, nastąpi w przypadku ziszczenia się, chociaż jednej z okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 3. ZWROT WADIUM 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1 powyżej, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 4) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 4. ZATRZYMANIE WADIUM Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach