Przetargi.pl
Przebudowa i adaptacja budynku inwentarskiego na stajnię wraz z ujeżdżalnią, zbiornikiem bezodpływowym oraz wyposażeniem boiska z placem zabaw w Imiołkach, gm. Skrzetuszewo

Fundacja PATRIA ogłasza przetarg

 • Adres: 62-280 Kiszkowo, Skrzetuszewo 54
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 853 79 40
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Fundacja PATRIA
  Skrzetuszewo 54 54
  62-280 Kiszkowo, woj. wielkopolskie
  tel. 61 853 79 40
  REGON: 63454945900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.patria-opp.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Fundacja

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i adaptacja budynku inwentarskiego na stajnię wraz z ujeżdżalnią, zbiornikiem bezodpływowym oraz wyposażeniem boiska z placem zabaw w Imiołkach, gm. Skrzetuszewo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Na przedmiot zamówienia składa się m. in. : a) Dokończenie modernizacji budynku stajni wraz z ujeżdżalnią w miejscowości Imiołki: pokrycie dachówką części dachu, sufit podwieszany wraz z ociepleniem, betonowa posadzka, tynki wewnętrzne i zewnętrzne, instalacje wod-kan, elektryczna, stolarka wewnętrzna, malowanie od wewnątrz i na zewnątrz, szambo zewnętrzne. b) Wykonanie na zewnątrz budynku prostokątnej ujeżdżalni koni 20/40 m, placu zabaw dla dzieci , parkingu z dojazdem oraz terenów zielonych. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączonych do SIWZ Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, w przedmiarze robót oraz dokumentacji projektowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferent jest zobowiązany złożyć wadium przed terminem składania ofert w formie pieniężnej, na konto Zamawiającego: Bank PEKAO S.A. Konto nr: 32 1240 1747 1111 0010 0168 9443 Kwota wadium musi znajdować się na koncie w terminie poprzedzającym składanie ofert tj. 12.03.2010 godz.10.00. Kwota wadium wynosi 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych). Kopia dokumentu potwierdzającego złożenie wadium powinna być dołączona do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin realizacji
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.patria-opp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach