Przetargi.pl
Przebudowa fontanny w parku im. Jana Pawła II

Miasto Piotrków Trybunalski ogłasza przetarg

 • Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Pasaż Rudowskiego 10
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 7327796 , fax. 044 7327798
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Piotrków Trybunalski
  ul. Pasaż Rudowskiego 10 10
  97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie
  tel. 044 7327796, fax. 044 7327798
  REGON: 59064846800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.piotrkow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa fontanny w parku im. Jana Pawła II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Elementy robót: 1.Roboty budowlane 2.Instalacje elektroinstalacyjne: Instalacja zasilania oświetlenia zewnętrznego i pomieszczenia technologicznego, gniazd pomieszczenia, wentylacji i urządzeń technologii fontanny. 3.Instalacja wod. - kan. wentylacja, wyposażenie technologiczne fontanny - wraz z oprzewodowaniem, sterowaniem, uruchomieniem, próbami, 4.Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem. 2. KOSZTY DO UWZGLĘDNIENIA: -badań i sprawdzeń ( m.in. badanie wydajności wentylacji, badania oporności izolacji, ochrony przeciwporażeniowej, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, badanie wody), 3. WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT: -Wszystkie roboty winny być prowadzone zgodnie z Prawem Budowlanym: przez osoby posiadające uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności: Konstrukcyjno - budowlanej w zakresie robót budowlanych instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnej. Prace elektroinstalacyjne muszą być prowadzone pod nadzorem kierownika robót posiadającego właściwe uprawnienia budowlane i wpis do izby inżynierów budownictwa, uprawnienia D do 1 kV , członkowie zespołu uprawnienia E instalacyjne do 1 kV. - Niezbędnym jest przed zgłoszeniem oferty szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją i warunkami terenowymi realizacji robót. - Prace elektryczne kończy złożenie pozytywnych protokołów badań wykonanej instalacji , załączenie instalacji pod napięcie, oraz dostarczenie inwentaryzacji geodezyjnej sieci zewnętrznej potwierdzającej wykonanie zgodne z dokumentacją. -Zamówienie należy wykonać ściśle wg projektu technicznego i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót -Wszystkie materiały użyte do budowy muszą posiadać: Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazując, że zapewniono zgodność z kryteriami właściwych przepisów i dokumentów technicznych. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub, Aprobatą techniczną w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją. -Wszystkie instalacje sanitarne należy wycenić wraz z próbami, odbiorami , uruchomieniami i dokumentami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. -Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lub pochodzenia występującym w dokumentacji technicznej towarzyszą wyrazy lub równoważny, co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów nie gorszych niż opisywanym w dokumentacji tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze. Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenia i materiały równoważne opisywane w dokumentacji, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone w dokumentacji technicznej. Zgodę na zmianę w zastosowanych materiałach należy uzyskać przed wbudowaniem - potwierdzoną przez inspektora nadzoru.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451127112
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda wniesienia wadium. 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium do dnia 15.03.2010 r. do godz. 9:00 w wysokości 15.000 zł. 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy BGŻ O Piotrków Tryb. Nr: 05203000451110000000261430 Uwaga: Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację: Wadium - przetarg nieograniczony na: Przebudowę fontanny w parku im. Jana Pawła II, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. (DZ. U. z 2007r. Nr 42 poz. 275) o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4. Oryginał poręczeń i gwarancji należy przekazać za pokwitowaniem do Referatu Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta, do pokoju nr 317 przed terminem składania ofert, a do oferty załączyć kserokopię. 5. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.piotrkow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach