Przetargi.pl
Przebudowa DW 590 w zakresie budowy chodnika na odcinku od ulicy M. Zientary – Malewskiej w Reszlu do wsi Robawy

Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłasza przetarg

 • Adres: 10-602 Olsztyn, Pstrowskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 526 19 64, , fax. 895 399 876
 • Data zamieszczenia: 2019-05-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich
  Pstrowskiego 28b
  10-602 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 526 19 64, , fax. 895 399 876
  REGON: 51075125000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.olsztyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa DW 590 w zakresie budowy chodnika na odcinku od ulicy M. Zientary – Malewskiej w Reszlu do wsi Robawy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1 Przebudowa DW 590 w zakresie budowy chodnika na odcinku od ulicy M. Zientary – Malewskiej w Reszlu do wsi Robawy. 2 Zakres robót budowlanych realizowany będzie w pasie drogi woj. nr 590 od km 31+039 do km 31+876 strona prawa (wg ewidencji ZDW). Chodnik szerokości 2,0m wykonany będzie z kostki betonowej gr 6cm (typ cegła), przy krawędziach chodnika zaprojektowano opaski z kruszywa naturalnego szerokości 0,5m. Istniejące zjazdy gruntowe na całej długości będą przebudowane do granicy pasa drogowego. Nową nawierzchnię stanowić będzie beton asfaltowy. Szerokość nawierzchni 3,5m, pobocza z kruszywa naturalnego szer. 0,75m. Nawierzchnia na drodze gminnej z betonu asfaltowego o szer. jezdni 5,0m. W obrębie skrzyżowania zaprojektowano przejście dla pieszych, oznakowane znakami poziomymi i pionowymi. Przy krawędzi jezdni zostaną umieszczone płytki z wybrzuszeniami (ostrzegawcze). Barierki chodnikowe zostaną zainstalowane w celu ukierunkowania ruchu pieszych, zabezpieczeniu ruchu na wysokich skarpach oraz uniemożliwieniu wjazdu pojazdów na chodnik. Dodatkowo umieszczone zostaną słupki przeszkodowe. Ich lokalizacja ustalona będzie w trakcje robót. 3 Zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia: – roboty pomiarowe i geodezyjne, – roboty rozbiórkowe : krawężników, przepustów bet. fi 40, nawierzchni mineralno-bitumicznych, – założenie rur osłonowych na sieciach kablowych, – roboty ziemne: wykopy i nasypy, – wykonanie przepustów pod zjazdami, – wykonanie drenu francuskiego, – profilowanie rowów przydrożnych, – przebudowa połączenia z istniejącym chodnikiem na ulicy M.Zientary, – budowa chodnika o nawierzchni z kostki betonowej, – budowa zjazdów o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, – zabezpieczenie kablowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, – wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, – plantowanie skarp wraz z humusowaniem i obsianiem mieszanką traw. 4 Podstawowe parametry projektowanego chodnika: – szerokość chodnika – 2,00m – szerokość poboczy – 0,50m – szerokość zjazdów – 3,50m – szerokość zjazdu na drogę gminną – 5,00m – spadek poprzeczny chodnika – 2,0% – nawierzchnia chodnika – brukowa kostka betonowa – nawierzchnia zjazdów – beton asfaltowy 5 Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Dokumentacją Projektową – stanowiące integralną część SIWZ. 6 Szczegółowy zakres zamówienia zawiera KOSZTORYS OFERTOWY – stanowiący integralną część SIWZ. 7 W okresie realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany do dysponowania osobami oraz potencjałem technicznym (narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi), w asortymencie i ilościach niezbędnych do prawidłowej i terminowej realizacji zamówienia. 8 Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej dla uzyskania finalnego efektu określonego przedmiotem zamówienia. 9 Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie wykonania robót i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego. 10 Wszelkie materiały rozbiórkowe nie nadające się do powtórnego użycia Wykonawca ma obowiązek wywieść i zutylizować własnym staraniem i na własny koszt. Wykonawca zutylizuje odpady i przedstawi dokumenty z utylizacji odpadów zgodnie z ustawą o odpadach. 11 Materiały z rozbiórki nadające się do powtórnego użycia Wykonawca przewiezie na plac składowy wskazany przez Zamawiającego w odległości do 30 km od terenu robót. Szczegółowe zasady postępowania z materiałami z rozbiórki podano w ST. 12 Roboty dotyczące przygotowania placu budowy, zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i osób postronnych, oraz zabezpieczenie terenu placu budowy przez cały okres wykonywania robót budowlanych, wchodzą w zakres obowiązków, które Wykonawca zrealizuje na własny koszt. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji, aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, niezbędne do ochrony robót. 13 Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202); z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.) i ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233222-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta winna zawierać: a) wypełniony zgodnie z treścią SIWZ „FORMULARZ OFERTOWY” – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, b) „KOSZTORYS OFERTOWY” – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, c) oświadczenia określone w pkt. 8.1 SIWZ – wypełnione zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 oraz załącznik nr 4 do SIWZ, d) zobowiązanie wymagane postanowieniami pkt. 6.2 SIWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, e) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, o ile sposób reprezentacji wskazany w pełnomocnictwie (lider) uległ zmianie w stosunku do pełnomocnictwa złożonego wraz z ofertą. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza. f) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia), względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile nie zostało złożone wraz z ofertą lub jeśli prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (tj. informacji z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach