Przetargi.pl
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 375 w zakresie budowy chodnika w mieście Szczawno-Zdrój – etap I

Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno Zdrój ogłasza przetarg

 • Adres: 58310 Szczawno Zdrój, ul. Kościuszki
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 748 493 916 , fax. 748 435 613
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno Zdrój
  ul. Kościuszki 17
  58310 Szczawno Zdrój, woj. dolnośląskie
  tel. 748 493 916, fax. 748 435 613
  REGON: 89071821900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://um.szczawnozdroj.ibip.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 375 w zakresie budowy chodnika w mieście Szczawno-Zdrój – etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 375 w Szczawnie-Zdroju polegająca na budowie chodnika z kostki betonowej prasowanej w kolorze szarym wzdłuż drogi wojewódzkiej. W ramach budowy chodnika zostanie wykonana instalacja kanalizacji deszczowej – zarurowanie istniejącego rowu rurami Ø500 mm i osadzenie 14 szt. studni od nr Sd13 do Sd26 wraz z czterema wpustami ulicznymi od nr Wd9 do Wd14 z nasadzeniami zieleni – krzewów i niwelacją skarp. W ramach zadania wykonane zostaną następujące prace budowlane: - roboty rozbiórkowe, - demontaż istniejących przepustów, - demontaż okładzin rowów, - roboty ziemne, - budowa i montaż przepustów, - budowa instalacji kanalizacji deszczowej, - montaż studni i wpustów ulicznych, - przebudowa istniejących wjazdów, - budowa konstrukcji nawierzchni projektowanego chodnika, - montaż elementów zabezpieczeń drogowych, - nasadzenia zieleni – krzewów, - niwelacja skarp. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót zawierają załączniki do SIWZ: 1) Projekt budowlano- wykonawczy; 2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR); 3) Przedmiar robót; 4) Projekt tymczasowej organizacji ruchu; 5) Projekt stałej organizacji ruchu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach