Przetargi.pl
Przebudowa drogi wewnętrznej w Tadzinie oraz drogi wewnętrznej w Salinie

Gmina Gniewino ogłasza przetarg

 • Adres: 84-250 Gniewino, ul. Pomorska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 586 706 617 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2021-02-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gniewino
  ul. Pomorska 8
  84-250 Gniewino, woj. pomorskie
  tel. 586 706 617, fax. -
  REGON: 19167528000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gniewino.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi wewnętrznej w Tadzinie oraz drogi wewnętrznej w Salinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  CZĘŚĆ I – Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Tadzinie a) Wykonanie przebudowy drogi z kostki brukowej szarej i kolorowej, betonowej gr.8 cm – 2297,8m2 wraz z podbudową. b) Wykonanie wzdłuż drogi chodnika z krawężnikiem z kostki betonowej kolorowej gr. 8cm wraz z podbudową -83,00m2 c) Wykonanie zjazdów z kostki betonowej kolorowej gr 8 cm wraz z podbudową – 227,70m2 d) Wykonanie oświetlenia – 15 słupów, oprawy LED – 15 szt e) Rozbiórka linii napowietrznej – 441m f) budowa kanalizacji deszczowej fi 400 na dł. 74m wraz ze studniami CZĘŚĆ II – Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Salino Wykonanie zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj 1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla ww. zadania wraz z projektem organizacji ruchu 2. Wykonanie przebudowy drogi z kostki brukowej szarej i kolorowej gr. 8 cm o długości 824,4 m i szerokości 5 m 3. Wykonanie zjazdów z kostki kolorowej gr. 8 cm -639m2 4. Wykonanie odwodnienia wzdłuż drogi
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach