Przetargi.pl
Przebudowa drogi wewnętrznej w msc Kolnica wraz z budową kanalizacji deszczowej – Etap I

Gmina Brudzew ogłasza przetarg

 • Adres: 62720 Brudzew, ul. Turkowska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 632 797 047 , fax. 632 797 047
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Brudzew
  ul. Turkowska 29
  62720 Brudzew, woj. wielkopolskie
  tel. 632 797 047, fax. 632 797 047
  REGON: 31101940900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.brudzew.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi wewnętrznej w msc Kolnica wraz z budową kanalizacji deszczowej – Etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie robót budowlanych – zadanie: „Przebudowa drogi wewnętrznej w msc Kolnica wraz z budową kanalizacji deszczowej – Etap I” w zakresie zgodnym z dokumentacją techniczną, kosztorysem ofertowym i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 9 000,00 zł (słownie dziewięć tysięcy złoty 00/100). 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. Wadium wnosi się przed upływem terminy składania ofert, tj. przed dniem 4 października 2018 roku godz. 11:00. 4. Do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium przez Wykonawcę. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy zamawiającego Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie, Filia Brudzew nr 11 8543 0000 2006 6000 7405 0004. 6. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego 7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. 8. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji gwarancja ma być, co najmniej gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową, z określeniem Zamawiającego i nazwy zadania którego dotyczy i płatną na każde pisemne żądanie Zamawiającego. 9. Z wniesionego wadium w pieniądzu oraz treści gwarancji i poręczeń musi jasno wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych – zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej w msc Kolnica wraz z budową kanalizacji deszczowej – Etap I” Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca: 1) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 2) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 3) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 4)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1)posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający w/w warunek. Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Wypełniony Formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. 2.Dowód wniesienia/wpłacenia wadium. 3. Kosztorysy ofertowe. 4.Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowiące Załącznik Nr 2 do niniejszej specyfikacji. 5.Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszej specyfikacji. 6.Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Rozdziale IV SIWZ powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa w pkt. 4-5. 7.Pełnomocnictwa – jeżeli oferta nie jest podpisania przez osobę upoważnioną i wykazaną w KRS 8.Inne oświadczenia niezbędne dla prawidłowej oceny złożonej oferty wynikającej z SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach