Przetargi.pl
Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie Instytutu Metalurgii Żelaza – dostosowanie drogi do wymogów drogi pożarowej

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica ogłasza przetarg

 • Adres: 44-100 Gliwice, ul. Karola Miarki
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032/2345216
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica
  ul. Karola Miarki 12
  44-100 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 032/2345216
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.imz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: instytut działający w Sieci Badawczej Łukasiewicz

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie Instytutu Metalurgii Żelaza – dostosowanie drogi do wymogów drogi pożarowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie Instytutu Metalurgii Żelaza – dostosowanie drogi do wymogów drogi pożarowej. Zakres prac obejmuje przebudowę istniejącej drogi wewnętrznej (m.in. poszerzenie jezdni do szerokości 4,00 m), która po przebudowie będzie stanowić dojazd pożarowy. Zakres prac został szczegółowo określony w dokumentacji załączonej do Specyfikacji. Dokumentacja obejmuje: • Przedmiar robót • Projekt budowlany, obejmujący opis techniczny i część graficzną (branża: architektura, drogi) • Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych • Zgłoszenie nr AB.6743.1.256.2019 Prezydenta Miasta Gliwice z dn. 19.07.2019 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach