Przetargi.pl
Przebudowa drogi w miejscowości Bukowice – ul. Topolowa

Gmina Krośnice ogłasza przetarg

 • Adres: 56320 Krośnice, ul. Sportowa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 846 019 , fax. 713 846 015
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krośnice
  ul. Sportowa 4
  56320 Krośnice, woj. dolnośląskie
  tel. 713 846 019, fax. 713 846 015
  REGON: 93193470400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi w miejscowości Bukowice – ul. Topolowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi w miejscowości Bukowice – ul. Topolowa. Nazwy i kody (CPV) grup, klas i kategorii robót: - 45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę, roboty ziemne - 45233120-6 – Roboty budowlane w zakresie dróg - 45233220-7 – Roboty budowlane w nawierzchni dróg SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OKREŚLAJĄ ZAŁĄCZNIKI: Załącznik Nr 8 do SIWZ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Załącznik Nr 9 do SIWZ dokumentacja projektowa Załącznik Nr 10 do SIWZ przedmiar robót oraz zalecane obmiary pobrane z natury (zalecana wizja terenowa Wykonawcy) na miejscu przyszłej budowy. Załączony do SIWZ przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym do skalkulowania ceny oferty i jej sporządzenia. Przedmiar robót stanowiący podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego jest opracowaniem wtórnym w stosunku do projektu i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Zawarte w przedmiarze robót zestawienie ma jedynie zobrazować skalę robót budowlanych i pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów realizacji przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie całości robót wynikających z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiaru i obmiaru robót, jak również wszystkich pozostałych robót lub prac, bez których nie można wykonać zamówienia, między innymi: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymanie zaplecza budowy, wywóz nadmiaru gruntu, sporządzenia projektu BIOZ, prac geodezyjnych i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Dodatkowe informacje: 1. Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca przyszłej budowy, celem uzyskania informacji, które mogą być przydatne dla przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 2. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na prawidłowe i należyte wykonanie przedmiotu zamówienia i uwzględnić je w wynagrodzeniu ryczałtowym. 3. Wykonawca zapewni obsługę geotechniczną i geodezyjną łącznie z założeniem osnowy realizacyjnej, geodezyjnym wytyczeniem, geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą. Koszt ww. obsługi ponosi Wykonawca. 4. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować teren budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót. 5. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. 6. Gdziekolwiek w dokumentacji powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w specyfikacji nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia. 7. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej (nadziemnej i podziemnej), zlokalizowanych na terenie budowy i nie podlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem budowy. W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury na własny koszt. 8. W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych, Wykonawca obowiązany jest przed ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót Wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości. 9. Wykonawca zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych. 10. Wykonawca w ofercie winien uwzględnić koszty wykonania wymaganych właściwymi przepisami prób, badań i pomiarów oraz koszty uzyskania od właściwych organów odpowiednich zaświadczeń. 11. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach realizacji zadania robót, wymagające wywozu, nie nadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych, ziemnych, ewentualnej wycinki i karczowania drzew i krzewów, będą stanowiły własność Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest sukcesywnie zgodnie z postępem robót do ich przewiezienia i utylizacji na własny koszt. Koszt transportu, składowania i utylizacji należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty. 12. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone osobom i podmiotom trzecim, powstałe w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia. 13. Wykonawca udzieli gwarancji na całość robót budowlanych na okres nie krótszy niż 36 miesięcy od dnia podpisania odbioru końcowego. 14. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę : 1. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia określonego w przedmiarze robót, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, zostały zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (w wymiarze pełnego etatu) przez wykonawcę lub podwykonawcę osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji robót drogowych objętych przedmiotem zamówienia. 3. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia; w przypadku, rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce inną osobę posiadającą w/w uprawnienia. *art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca -do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 4. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: 1) Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób: a) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty drogowe w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: − żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, − żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, − przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. b) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących roboty drogowe w trakcie realizacji zamówienia: − oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: − dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, − datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, − rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; − poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; − zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; − poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 2) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia. a) W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o której mowa w rozdziale 3 pkt 14.5.1) lit. b) SIWZ wykonawca będzie każdorazowo płacił zamawiającemu karę w wysokości 5 000,00 PLN. b) W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w rozdziale 3 pkt 14.5.1) lit. b) SIWZ, zamawiający ma prawo od umowy odstąpić i naliczy dodatkowo kary umowne wskazane we wzorze umowy w § 12. c) W przypadku nie wywiązania się wykonawcy z obowiązku zatrudniania osób wykonujących czynności opisanych przez Zamawiającego na umowę o pracę, wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej zamawiającemu, w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia. d) W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, możliwe jest zastąpienie ww. osoby lub osób innymi osobą lub osobami pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania, Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych). Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 01.03.2017 r. do godz. 10:00. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11. 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). Wykonawca sam wybiera sobie formę wniesienia wadium. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Gmina w Krośnicach w Banku Spółdzielczym w Miliczu o /Krośnice nr 77 9582 1023 2002 0200 0101 0004 z adnotacją: „Budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Krośnice" Wadium musi znaleźć się na koncie Zamawiającego do dnia 01.03.2017 r. do godz. 10:00. Wadium wniesione w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Kserokopię polecenia przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Wadium w innej formie niż pieniądz należy załączyć do oferty w formie oryginału. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium powinno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami SIWZ, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela oraz wskazywać termin obowiązywania, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. Wadium wniesione przez jednego ze Wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólną uważa się za wniesione prawidłowo. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna, dokumenty wadialne (gwarancja) wystawione w walutach obcych innych niż złoty polski zostaną przeliczone przez Zamawiającego dla potrzeb oceny wniesienia wadium w wymaganej wysokości, według średniego kursu złotego dla danej waluty podanej przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń według średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym Narodowy Bank Polski opublikuje informacje. Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w przedmiotowym postępowaniu niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, za wyjątkiem tego Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy zwróci wadium w przypadku wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Zgodnie z treścią przepisu art. 46 ust. 5 ustawy Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego wyłącznie wtedy gdy: 1.odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2.Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 3.zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach