Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej Nr K1952 Czechówka – Byszyce polegająca na przebudowie pobocza gruntowego na chodnik z kostki brukowej – roboty uzupełniające (ul. Długa)

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 32-400 Myślenice, Przemysłowa
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 122 721 733 , fax. 122 721 733
 • Data zamieszczenia: 2021-08-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  Przemysłowa 6
  32-400 Myślenice, woj. małopolskie
  tel. 122 721 733, fax. 122 721 733
  REGON: 35157174200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp-myslenice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna powiatu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej Nr K1952 Czechówka – Byszyce polegająca na przebudowie pobocza gruntowego na chodnik z kostki brukowej – roboty uzupełniające (ul. Długa)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty zlecane jako powtórzenie podobnych robót budowlanych Wykonawcy z zamówienia 1/ZP-13/2020 z dnia 14.12.2020 r. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót: - roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, przepusty pod zjazdami, karczowanie krzaków, rozbiórka zjazdów wraz z wywozem), - roboty ziemne, - kanalizacja deszczowa (cięcie nawierzchni, montaż kanałów, studni rewizyjnych, studzienek wodościekowych i przykanalików, umocnienie rowów korytkami, wykonanie ubezpieczenia pytami ażurowymi), - podbudowy (podbudowy z kruszyw łamanych, nawierzchnia z kostki brukowej bet.), - nawierzchnia (frezowanie, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką min.-bit., skropienie i oczyszczenie nawierzchni, wykonanie nawierzchni z mieszanek min.-bit. – w-wa wiążąca i ścieralna, wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym), - roboty wykończeniowe (bariery ochronne stalowe, przebudowa rowów z wyprofilowaniem dna i skarp, humusowanie i obsianie skarp), - elementy ulic (montaż krawężników i obrzeży, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej bet., oznakowanie pionowe i poziome).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach