Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 4965 P Dąbrówka- Strumiany - Borek Wlkp.

Powiat Gostyński ogłasza przetarg

 • Adres: 63-800 Gostyń, ul. Wrocławska 256
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 65 575 25 13 , fax. 65 572 31 46
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Gostyński
  ul. Wrocławska 256 256
  63-800 Gostyń, woj. wielkopolskie
  tel. 65 575 25 13, fax. 65 572 31 46
  REGON: 41105048000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.gostyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 4965 P Dąbrówka- Strumiany - Borek Wlkp.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 4965P Dąbrówka- Strumiany - Borek Wlkp., od km 2+400 do km 2+864,50, na długości 465,50 mb. Zakres robót obejmuje: - roboty przygotowawcze ścianie i karczowanie krzewów, - roboty bitumiczne: poszerzenie jezdni; oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni- 2428,89 m2, wyrównanie podbudowy masą bitumiczną - 401,60 Mg; w-wa ścieralna z betonu asfaltowego - 2431,82 m2; -wyrównanie poboczy frezem bitumicznym -92,90 m2;- wykonanie przepustu z rur polietylenowych karbowanych o śr.600mm
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 50 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.gostyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach