Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 4925P wraz z chodnikiem w miejscowości Czeluścinek – Czeluścin etap II

Powiat Gostyński ogłasza przetarg

 • Adres: 63-800 Gostyń, ul. Wrocławska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 65 575 25 13 , fax. 65 572 31 46
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Gostyński
  ul. Wrocławska 256
  63-800 Gostyń, woj. wielkopolskie
  tel. 65 575 25 13, fax. 65 572 31 46
  REGON: 41105048000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 4925P wraz z chodnikiem w miejscowości Czeluścinek – Czeluścin etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej nr 4925P wraz z chodnikiem w miejscowości Czeluścinek – Czeluścin etap II 2. Zadanie obejmuje następujące roboty : 1) Roboty przygotowawcze 2) Roboty ziemne 3) Podbudowa 4) Nawierzchnia ( ułożenie geosiatki do nawierzchni bitumicznych z włókna szklanego, frezowanie nawierzchni bitumicznej, wyrównanie istniejącej nawierzchni oraz przygotowanie podbudowy mieszanką asfaltową skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni bitumicznej , mechaniczne ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni, 5) Elementy ulic: – nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej, szarej grub.8 cm – krawężnik betonowy 15x30x100, – krawężnik betonowy 12x25x100, – obrzeże betonowe 30x8cmx100cm 6) Ściek przykrawężnikowy i wpusty uliczne
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł PLN (słownie: pięć tysiące złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych e) poręczeniach udzielanych przez przedmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm. )
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełnienia warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną