Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin – Wilkowyja – Żerków

Powiat Jarociński ogłasza przetarg

 • Adres: 63-200 Jarocin, al. Niepodległości 10-12
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 627 472 920 , fax. 627 473 337
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Jarociński
  al. Niepodległości 10-12
  63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie
  tel. 627 472 920, fax. 627 473 337
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-jarocinski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin – Wilkowyja – Żerków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa ścieżki rowerowej na odcinku drogi powiatowej pomiędzy Wilkowyją a Żerkowem. Zadanie rozpoczyna się w Wilkowyi za skrzyżowaniem z drogą powiatową w kierunku Łuszczanowa i obejmuje odcinek o długości 4 960 m do połączenia z wybudowaną już ścieżką rowerową za rzeką Lutynia. Zaprojektowano ścieżkę o szerokości 2 m o nawierzchni bitumicznej wraz z budową kładki rowerowej nad rzeką Lutynia o szerokości 3 m i długości około 35 m. Ponadto zadanie obejmuje wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na w/w odcinku. Roboty budowlane opisane powyżej będą wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin – Wilkowyja – Żerków”. Szczegółowo przedmiot zamówienia określają: 1) Dokumentacja projektowa – Załącznik nr 7a – 7d do SIWZ, 2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – Załącznik nr 8a – 8e do SIWZ, 3) Przedmiary robót – Załącznik nr 9a – 9f do SIWZ, 4) Projekty stałej organizacji ruchu – Załącznik nr 11a – 11b do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233162-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 80.000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310 ze zm.).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa wymagań dotyczących tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; 2) oświadczenia wymienione w rozdziale VIII pkt 1.1) SIWZ z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2.1. i 2.2. do SIWZ, 3) kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiarów robót, 4) zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia zasobów w przypadku gdy Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu powołuje się na te zasoby, 5) pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdziale XII pkt 3 i 4 SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach