Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica – Goleniów wraz budową ciągów pieszo-rowerowych – etap I miejscowość Żółwia Błoć

Powiat Goleniowski ogłasza przetarg

 • Adres: 72-100 Goleniów, ul. Dworcowa
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 471 02 65 , fax. 91 471 02 00
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Goleniowski
  ul. Dworcowa 1
  72-100 Goleniów, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 471 02 65, fax. 91 471 02 00
  REGON: 81168412000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-goleniowski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica – Goleniów wraz budową ciągów pieszo-rowerowych – etap I miejscowość Żółwia Błoć
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z na odcinku 0+000,00 – 0+780,00 , tak aby osiągnąć parametry dr. klasy Z a w szczególności: • wykonanie nowej konstrukcji jezdni – do kategorii ruch KR3, • budowę ciągów pieszo-rowerowych, • budowę zjazdów na nieruchomości przyległe, • przebudowę istniejącego przepustu • budowę kanalizacji deszczowej (odrębne opracowanie) • budowę oświetlenia ulicznego (odrębne opracowanie) • usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną (odrębne opracowanie). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące dokumenty stanowiące załącznik nr 9 do SIWZ: 1) Projekt wykonawczy (z podziałem na branże: drogowa; elektryczna – oświetlenie uliczne; elektryczna – likwidacja kolizji elektroenergetycznej; sanitarna; teletechniczna; projekt zagospodarowania terenu) 2) Przedmiar robót 3) Decyzja ZRID i postanowienie do decyzji 4) Decyzja wodno-prawna (przepusty, kanalizacja deszczowa) 5) Uzgodnienia: ENEA, teletechnika 6) Stała organizacja ruchu 7) Szczegółowe specyfikacje techniczne Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest opracować i zatwierdzić projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogi publicznej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 100 000,00 zł słownie: sto tysięcy złotych. Zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy Pzp wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 15 9375 0002 0000 0459 2000 0040 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie. (Uwaga! – przy wnoszeniu wadium przelewem, dokument polecenia dokonania przelewu nie jest dowodem wniesienia wadium); Potwierdzeniem dokonania wpłaty wadium jest uznanie kwotą wadium rachunku Zamawiającego (wpływ środków na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert). 4. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału dokumentu. Gwarancja zapłaty wadium winna być bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie. 4.1. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 7 bez potwierdzania tych okoliczności, 2) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, 3) miejsce i termin zwrotu gwarancji. Uwaga – termin ważności gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą, tj. 30 dni. 5. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Zaleca się nie wpinać na trwałe tego dokumentu do całości oferty. 6. Zwrot wadium: 6.1. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 6.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 6.3. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6.4. Zwrot wadium wniesionego w pieniądzu nastąpi zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy Pzp. 7. Zatrzymanie wadium: Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt.3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę, jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Zamawiający żąda złożenia wraz ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 1) nie podlega wykluczeniu i 2) spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie stanowi załącznik Nr 3 do SIWZ. 3. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum itd.) każdy ze współwykonawców składa oświadczenie lub dokumenty oddzielnie. W przypadku przedsiębiorców występujących wspólnie wymagane warunki musi spełniać każdy ze wspólników. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji nie wynika z ww. dokumentów, konieczne jest złożenie stosownego pełnomocnictwa, sporządzonego na załączniku Nr 2 do SIWZ lub innego równoważnego. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum itd.) każdy ze współwykonawców składa oświadczenie lub dokumenty oddzielnie. 4. Dokument potwierdzający wniesienie wadium. 5. Kosztorys ofertowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach