Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 2933C Izbica Kuj. - Nowa Wieś - Błenna w m. Józefowo - dł. odcinka 1,5 km

Powiat Włocławski ogłasza przetarg

 • Adres: 87-800 Włocławek, ul. Cyganka
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 54 230 46 00 , fax. 54 230 46 71
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Włocławski
  ul. Cyganka 28
  87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 230 46 00, fax. 54 230 46 71
  REGON: 91086855300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wloclawski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 2933C Izbica Kuj. - Nowa Wieś - Błenna w m. Józefowo - dł. odcinka 1,5 km
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących Przebudowy drogi powiatowej nr 2933C Izbica Kuj. - Nowa Wieś - Błenna w m. Józefowo - dł. odcinka 1,5 km. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w szczególności następujących robót i prac: 1) Roboty pomiarowe. 2) Roboty rozbiórkowe: wycinka drzew, frezowanie nawierzchni jezdni, rozbiórkę nawierzchni zjazdów, rozbiórkę krawężników, rozbiórkę przepustów pod zjazdami, demontaż oznakowania pionowego. 3) Roboty ziemne: wykonanie koryta (wykopy i nasypy) pod projektowane nawierzchnie, profilowanie i zagęszczenie koryta. 4) Wykonanie przepustów pod zjazdami. 5) Odtworzenie istniejących rowów. 6) Wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem. 7) Wykonanie warstwy odsączającej/odcinającej z piasku. 8) Wykonanie podbudowy i nawierzchni z kruszywa łamanego. 9) Wykonanie warstw z mieszanki mineralno-asfaltowej. 10) Wykonanie chodników i zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej. 11) Ustawienie krawężników i obrzeży. 12) Nasadzenia drzew. 13) Wykonanie wpustów krawężnikowych. 14) Wykonanie oznakowania pionowego. 15) Wykonanie oznakowania poziomego. 16) Montaż aktywnych znaków D-6. Uwaga: Termin na usunięcie drzew i krzewów do 31 marca 2021 r. Rozliczenie wykonawcy za drewno pozyskane z wycinki nastąpi w oparciu o wycenę rzeczoznawcy (brakarza). Wykonawca zapłaci zamawiającemu kwotę wynikającą z ww. wyceny. Materiały z rozbiórki należą do zamawiającego. Roboty wykonywane w sąsiedztwie rurociągów naftowych i linii światłowodowej należy wykonać zgodnie z wytycznymi gestora sieci. 2. Założenia ogólne: Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych dotyczących Przebudowy drogi powiatowej nr 2933C Izbica Kuj. - Nowa Wieś - Błenna w m. Józefowo - dł. odcinka 1,5 km, w oparciu o Dokumentację projektową (projekt wykonawczy), zgodnie z Szczegółową Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych /SST/. Wymieniona dokumentacja wraz z Przedmiarem robót (kosztorys ofertowy ślepy) stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Uwaga! Przedmiar robót (kosztorys ofertowy ślepy) nie stanowi podstawy do określenia przedmiotu zamówienia i stanowi jedynie materiał pomocniczy przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia. Podstawą do określenia przedmiotu zamówienia przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej jest Dokumentacja projektowa (projekt wykonawczy). Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia był dostępny do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym dla osób niepełnosprawnych. Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważny” pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Na realizację przedmiotowego zadania Zamawiający planuje uzyskać dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Nieprzyznanie Zamawiającemu dofinansowania dla realizacji przedmiotowego zadania skutkować będzie odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 3. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.), tj. pracowników fizycznych do wykonywania: robót rozbiórkowych, przygotowawczych, ziemnych i konstrukcyjnych wykonywanych metodą ręczną lub mechaniczną w zakresie jezdni, zjazdów, chodników i poboczy (pracownicy wykonujący roboty podstawowe przy wykonywaniu robót). Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w 29 ust. 3a ustawy szczegółowo określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 4. Wykonawca zobowiąże się do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych wynikających RODO1), i w związku z tym, do złożenia oświadczenia o treści: „Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). * W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach